EPTI Q3-22


Levererar stigande lönsamhet

Ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar och låg riskvilja, tillika ökade avkastningskrav, har under året hämmat EPTI:s substansvärdeutveckling, varför ett mellanår ligger i korten. Det är dock tydligt att EPTI:s fokuserade insatser på lönsamhet och starka kassaflöden bär frukt, samtidigt som portföljbolagen fortsätter att uppvisa en hög organisk tillväxt, vilket har bidragit till att EPTI-koncernen levererar lönsamhet på EBITDA-nivå för andra kvartalet i rad, något som lägger en solidare grund för att exekvera på förvärv av kassaflödespositiva servicebolag och öka aktieägarvärdet över tid.  Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett potentiellt värde per aktie om 5,1 kr (5,1) i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt och god kostnadskontroll

Under Q3-22 levererade EPTI en nettoomsättning om 53,7 MSEK (22,9), vilket motsvarar en tillväxt om 135 % Y-Y, varav 27 % organiskt. Den positiva omsättningsutvecklingen är främst hänförlig till affärsområdet EPTI Service, vilket uppvisade en tillväxt om 153 % Y-Y. En ökad nettoomsättning, i kombination med en god kostnadskontroll, bidrog till att EBITDA-resultatet ökade med 766 % Q-Q och uppgick till ca 4,8 MSEK under perioden. Med nio rapporterade månader i ryggen står det klart att affärsområdet EPTI Service uppvisar en fortsatt stark lönsamhet, där EBITDA-resultatet uppgick till 27,4 MSEK (19,3) under årets första nio månader, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om ca 22%.

  • Fortsatt attraktiv risk-reward

Med hänsyn till EPTI:s börsvärde per 2022-11-29 om ca 203 MSEK, samt att substansvärdet vid utgången av september 2022 uppgick till 716 MSEK, handlas EPTI till en substansrabatt om ca 72 %. Givet att EPTI skulle förvärvas till aktuellt börsvärde, skulle affärsområdet EPTI Service förvärvas till en EBITDA-multipel om ca 7x, och resterande portföljbolag inom EPTI Invest skulle erhållas gratis. Således anser Analyst Group att nuvarande börsvärde fortsatt bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med god risk-reward.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Med Q3-rapporten presenterad anser vi att EPTI utvecklas i god takt med ökad organisk tillväxt och stigande lönsamhet, varför vi valt att höja vårt motiverade substansvärde för portföljbolagen, något som således påverkar värderingen positivt. Samtidigt, med hänsyn till ett mindre investeringsbart kapital jämfört med tidigare kvartalsuppdatering, samt ett fortsatt utmanande marknadsklimat med ökad riskaversion, vilket har medfört en ökad motiverad substansrabatt, påverkar detta värderingen negativt. Sammantaget har ovan faktorer resulterat i att vi upprepar vårt värderingsintervall i ett Base-, och Bull scenario, med en mindre revidering i ett Bear scenario, till följd av en generell multipelkontraktion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.