EPTI Q2-22


Fortsatt attraktiv risk-reward

År 2022 har till stor del präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar, varför EPTI under Q2-22 har vidtagit försiktighetsåtgärder genom att justera ned värderingar i onoterade innehav som bedöms ha en ökad risk för lägre värderingar. I ett osäkert marknadsläge, där flera snabbväxande och olönsamma bolag upplever svårigheter att anskaffa kapital, ser Analyst Group det som extra fördelaktigt för portföljbolagen att ingå i EPTI:s ekosystem, genom att ta del av operativt stöd och ett brett nätverk av kapitalstarka investerare, för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett motiverat värde per aktie om 5,1 kr i ett Base scenario för EPTI.

  • Stabil tillväxt under god kostnadskontroll

Under Q2-22 levererade EPTI en nettoomsättning om 47,4 MSEK (8,1), vilket motsvarar en tillväxt om 483 % Y-Y, samtidigt är det en minskning om 12 % Q-Q, till följd av att EPTI inte längre är majoritetsägare i Apotekamo, Bruger, Workamo och D1 Technologies, vilka under det första kvartalet tillförde Bolaget en nettoomsättning om 15,9 MSEK som inte tas upp i andra kvartalets omsättning. På pro forma-basis, inklusive nämnda innehav, uppgår nettoomsättningen till 70,5 MSEK under Q2-22, motsvarande en tillväxt om 30 % Q-Q. Detta, i kombination med en kostnadsminskning om 28 % Q-Q, bidrog till att EBITDA-resultatet vände till positivt under Q2-22 och uppgick till ca 0,6 MSEK.

  • Attraktiv risk-reward gentemot substansvärde

Med hänsyn till dagens börsvärde om ca 246 MSEK, samt rapporterat substansvärde vid utgången av juni 2022 om 699 MSEK, handlas EPTI idag till en substansrabatt om 65 %1. Givet att Bolaget skulle förvärvas till aktuellt börsvärde, motsvarar det ungefär värdet av portföljbolagen Adhype och EPTI Factory tillsammans, vilka värderas till 12x EBITDA-resultatet (R12), något som Analyst Group dessutom ser som en konservativ värdering med hänsyn till bl.a. att Adhype har levererat en genomsnittlig EBITDA-tillväxt de senaste tre åren om 58 %. Resterande portföljbolag skulle således erhållas gratis, vilket innefattar 23 innovativa bolag med goda förutsättningar för att växa inom EPTI:s bevisade ekosystem. Således anser Analyst Group att nuvarande börsvärde fortsatt bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med god risk-reward.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q2-rapporten presenterad anser vi att EPTI utvecklas i god takt med ökad organisk tillväxt och stigande lönsamhet. Samtidigt, med hänsyn till ett fortsatt utmanande marknadsklimat med ökad riskaversion, tillika riskpremie, för i synnerhet snabbväxande småbolag som ännu inte är lönsamma, presenterar vi därför ett uppdaterat värderingsintervall i samband med denna analysuppdatering.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.