EPTI Q1-22


Fortsatta operationella framsteg

Trots att stora delar av det första halvåret av år 2022 har präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar, lyckades EPTI under Q1-22 bibehålla Bolagets substansvärde samt öka omsättningstillväxten med 495 %. Detta, i kombination med en rapporterad organisk tillväxt om 56 %, anser Analyst Group vara ett bevis på att Bolagets växande ekosystem bidrar till att portföljbolagen kan accelerera tillväxten genom operativt stöd inom koncernen. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett motiverat värde per aktie om 8,1 kr i ett Base scenario för EPTI.

  • Strategiskt köp i en attraktiv förvärvsmiljö

Vid utgången av Q1-22 förvärvade EPTI, genom Bolagets helägda dotterbolag EPTI Factory, SEO-bolaget Adhype AB. Företaget grundades år 2017 och har idag en stor andel återkommande intäkter från bl.a. LuckyCasino, Workamo och Glitnor Group. Genom förvärvet stärks EPTI:s djupa operationella stöd inom sökordsoptimering vilket är av stor betydelse i utvecklingen av digitala start-up bolag. Den initiala köpeskillingen uppgår till 16,5 MSEK, vilket motsvarar ca 5,9x Adhypes EBITDA-resultat på 2021 års rapporterade siffror. Såvitt vi kan tolka det, utifrån den information som finns tillgänglig, så sker förvärvet till en billig prislapp, med hänsyn till att Adhype ökade omsättning med 66 % (YoY) och levererade en rörelsemarginal om ca 52 % under år 2021.

  • Fortsatt attraktiv risk-reward

Hittills har år 2022 inneburit geopolitiska spänningar och ökad inflation, vilket i kombination med osäkerhet kring fortsatt höjda räntor kan, enligt vår åsikt, bero på att EPTI handlas till en substansrabatt om 60 %1. Givet att Bolaget skulle förvärvas till aktuellt börsvärde, motsvarar det ungefär värdet av innehaven i EPTI Core, vilka anses vara värderade till konservativa värderingsmultiplar alternativt till nyligen genomförd transaktion. Resterande innehav skulle erhållas gratis, vilket innefattar 21 innovativa bolag med goda förutsättningar för att växa inom EPTI:s bevisade ekosystem. Således anser Analyst Group att nuvarande börsvärde fortsatt bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med god risk-reward.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Vi anser att EPTI utvecklas i god takt med ökad organisk tillväxt och bibehållet substansvärde, i ett utmanande klimat för tillväxtbolag. Med hänsyn till portföljbolagens operationella utveckling samt EPTI:s senaste förvärv, har vi valt att öka vårt motiverade substansvärde i ett Base scenario. Dock, för att reflektera marknadens ökade riskpremie så har vi justerat applicerad substanspremie-/rabatt, samt med hänsyn till ökat antal aktier och minskat investeringsbart kapital, har vi uppdaterat värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.