EcoRub Q4-23


Rekordår och stärkt marknadsposition

EcoRub (”EcoRub” eller ”Bolaget”) levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi för att på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, genom förbränning och förädling. Baserat på befintliga ordrar samt fler potentiella större avtal framgent, prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till 98 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en antagen P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr (0,44) i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt under sista kvartalet samt helåret 2023

Nettoomsättningen under helåret 2023 uppgick till 11 MSEK (4,3), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om cirka 155 %. Intäktsökningen under året förklaras av ett högt affärstempo, där bland annat de nya avtalen med Svensk Däckåtervinning (SDAB) och Granngården har varit starka tillväxtdrivare. Omsättning under helåret 2023 var marginellt under våra estimat om 11,3 MSEK. Sett till det fjärde kvartalet 2023 uppvisade EcoRub en tillväxt om 61 %, där nettoomsättning uppgick till 2,6 MSEK (1,6), motsvarande en ökning om ca 1 MSEK Y-Y, men en minskning om 0,3 MSEK Q-Q. EcoRub har en växande pipeline av potentiella materialkunder och givet ett fortsatt högt affärstempo och framgångsrika material-utvärderingsprojekt förväntas EcoRub uppvisa en hög tillväxt under helåret 2024.

  • Förbättrad bruttomarginal och EBITDA-resultat

EcoRub uppvisade en förbättrad bruttomarginal (adj.) under helåret 2023, vilken uppgick till 54,8 % och kan jämföras med 32,6 % under år 2022. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 21,9 MSEK (19,7), motsvarande en ökning om 31 %. Till följd av att EcoRub har ökat intäkterna i en betydligt högre takt än kostnaderna under år 2023, då tillväxten uppgick till 155 %, har EcoRub förbättrat EBITDA-resultatet (adj.). EBITDA-resultatet uppgick till -10,9 MSEK under helåret 2023, vilket kan jämföras mot föregående år om -12,4 MSEK, samt mot våra estimat för år 2023 om -10,5 MSEK. EcoRub estimeras fokusera verksamheten mot ett mindre fragmenterat affärsfokus, vilket förväntas kunna driva försäljningstillväxten genom kommersialisering av återvunna kvalitetsmaterial samt en kostnadseffektivare verksamhet, med minskade personalkostnaderna.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

EcoRub levererade ett starkt år 2023, med en stark tillväxt och ett förbättrat EBITDA-resultat (adj.), vilket i jämförelse var något lägre än Analyst Groups estimat för helåret 2023. EcoRub estimeras fortsätta driva materialutvärderingsprojekt och kommersialisera återvunna kvalitetsmaterial för att knyta större affärsavtal, vilket dock är förenat med långa införsäljningstider. Analyst Group betonar därför utmaningen med att hantera rörelsekostnaderna för en hållbar kapitalförbrukning framgent. Analyst Group har med bakgrund av detta justerat prognosen för år 2024, men till följd av att värderingen är baserade på år 2026 erhålls ett bibehållet värderingsintervall.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.