EcoRub Q3-23


Stärkt kassa stärker tillväxtutsikterna

EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi för att på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, genom förbränning och förädling. Baserat på befintliga ordrar samt att fler potentiella större avtal framgent prognotiseras, estimeras en successivt stigande nettoomsättning till 98 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en antagen P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr (0,52) i ett Base scenario, motsvarande ett bolagsvärde (Market Cap) om 154 MSEK (154).

  • Uppvisat hög tillväxt under år 2023

Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 2,9 MSEK (0,9), vilket motsvarar en tillväxt om 205 % Y-Y och en marginell minskning Q-Q (-4 %). Sett till de nio första månaderna 2023 (Q1-Q3) har omsättningen växt med 211 % och uppgår till 8,4 MSEK (2,7), förklarat av de nya avtalen med Svensk Däckåtervinning (SDAB) och Granngården. Sett till kostnadssidan har Bolagets totala rörelsekostnad minskat sekventiellt med 0,5 MSEK i absoluta tal och uppgick till 4,9 MSEK under Q2-23. EBITDA-resultatet (exkl. aktiverat arbete och övriga intäkter) uppgick därmed till -2,0 MSEK (-1,9).

  • Stor uppsida i affärbenet för TPRR

ThermoPlastic Recycled Rubber (TPRR) är ett högkvalitativt material för den cirkulära ekonomin som består av volymbaserade material i form av pellets för stora produktionstekniker såsom kalandrering, form- och strängsprutning. En stororder inom detta affärsområde skulle vara betydande för EcoRub då avtal av denna kaliber kan innebära ett ordervärde överstigande 100 MSEK. Utmaningen med att sluta avtal inom TPRR är dock att det handlar om långtgående processer där kunden måste testa och utvärdera materialet under en lång tid innan ett inköpsbeslut kan fattas.

  • Stärkt kassan efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång har EcoRub genomfört en företrädesemission, som blev fulltecknad och tillförs 7,3 MSEK efter emissionskostnader och efter kvittning av ett lån om 2,9 MSEK. EcoRub har därmed förbättrat kapitalstrukturen efter utgång av Q3-23 och säkrar nödvändigt kapital för att stärka försäljningen och utöka produktionskapaciteten.

  • Uppdaterat värderingsintervall per aktie

Det tredje kvartalet var i linje med våra förväntningar, samtidigt som vi betonar utmaningen med att hantera rörelsekostnaderna för en hållbar kapitalförbrukning framgent. Efter kvartalets utgång genomförde EcoRub en företrädesemission som medförde nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på Bolagets tillväxtmöjligheter. I samband med denna analysuppdatering upprepar vi vårt tidigare värderingsintervall i termer av bolagsvärde. Med hänsyn till den genomförda emissionen och därav tillkommande antal aktier, uppdateras dock vårt härleda värde per aktie i samtliga scenarion.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.