EcoRub Q2-23


Fortsatt stark tillväxt efter nyvunna ordrar

EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 98 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,52 kr i ett Base scenario.

  • Adresserar globala marknader med stor potential

EcoRubs största marknad, marknaden för TPE, prognostiseras växa till ca 26 mdUSD år 2027, vilket motsvarar en årlig tillväxt (CAGR) om 5,7 % utifrån ett estimerat marknadsvärde om ca 20 mdUSD för år 2021. TPE är elastiskt och flexibelt likt vulkaniserat gummi vid rumstemperatur, men efter upphettning kan TPE smältas, formas och återvinnas som konventionella plaster.

  • Stor uppsida i affärbenet för TPRR

ThermoPlastic Recycled Rubber (TPRR) är ett högkvalitativt material för den cirkulära ekonomin som består av volymbaserade material i form av pellets för stora produktionstekniker såsom kalandrering, form- och strängsprutning. En stororder inom detta affärsområde skulle vara betydande för EcoRub då avtal av denna kaliber inte sällan kan handla om hundratals miljoner i intäkter. Utmaningen med att sluta avtal inom TPRR är dock att det handlar om långtgående processer där kunden måste testa och utvärdera materialet under en lång tid innan ett inköpsbeslut kan fattas.

  • First-mover i nya marknader för gjutna produkter

EcoRub har identifierat nya marknader för gjutna produkter där få eller inga aktörer har fått fotfäste. Dessa marknader inkluderar till exempel gruv-, fordon-, och telekomindustrin samt den marina sektorn och transportsektorn. Om EcoRub lyckas göra ett framgångsrikt inträde i enbart en av dessa sektorer, ser vi att det redan då kan innebära att affärsbenet för gjutna produkter kan generera omfattande ekonomiska värden.

  • Upprepar motiverat värde – ser fortsatt tillväxtpotential

EcoRub utvecklas i rätt riktning och till följd av att Bolaget kapitaliserat på flera ordrar, vilket resulterat i tresiffrig försäljningstillväxt i tre av de fyra senaste kvartalen, vilket vi ser ett tecken på styrka då jämförelsebolag inte uppvisat lika stark tillväxt. Således upprepar Analyst Group motiverat värde, där vi i ett Base scenario härleder ett potentiellt nuvärde om 154 MSEK i termer av börsvärde. Givet ovan härledda börsvärde och antal utestående aktier erhålls ett potentiellt nuvärde om 0,52 kr per aktie i ett Base scenario.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.