EcoRub Q2-22


Unikt återvunnet material med stor marknadspotential

I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi till högkvalitativa material och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. EcoRub kan leverera från 30-97 % återvunnet material och baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr i ett Base scenario.

  • Adresserar globala marknader med stor potential

EcoRubs största marknad, marknaden för TPE, prognostiseras växa till ca 26 mdUSD år 2027, vilket motsvarar en årlig tillväxt (CAGR) om 5,7 % utifrån ett estimerat marknadsvärde om ca 20 mdUSD för år 2021. TPE är elastiskt och flexibelt likt vulkaniserat gummi vid rumstemperatur, men efter upphettning kan TPE smältas, formas och återvinnas som konventionella plaster.

  • Stor uppsida i affärbenet för TPRR

ThermoPlastic Recycled Rubber (TPRR) är ett högkvalitativt material för den cirkulära ekonomin som består av volymbaserade material i form av pellets för stora produktionstekniker såsom kalandrering, form- och strängsprutning. För varje kilo av TPRR sparas närmare 2,5 liter fossil olja och jämfört med energiåteranvänding sparas 2,7 kg koldioxid. En stororder inom detta affärsområde skulle vara betydande för EcoRub då avtal av denna kaliber inte sällan kan handla om hundratals miljoner i intäkter. Utmaningen med att sluta avtal inom TPRR är dock att det handlar om långtgående processer där kunden måste testa och utvärdera materialet under en lång tid innan ett inköpsbeslut kan fattas.

  • First-mover i nya marknader för gjutna produkter

EcoRub har identifierat nya marknader för gjutna produkter där få eller inga aktörer har fått fotfäste. Dessa marknader inkluderar till exempel gruv-, fordon-, och telekomindustrin samt den marina sektorn och transportsektorn. Om EcoRub lyckas göra ett framgångsrikt inträde i enbart en av dessa sektorer, ser vi att det redan då kan innebära att affärsbenet för gjutna produkter kan generera omfattande ekonomiska värden.

  • Trögrörlig bransch med höga kapitalbehov

Tillräckliga volymer och rätt intäktsmix från de olika affärsbenen är avgörande för att EcoRub ska bli framgångsrika i sin expansion där Bolaget kommer att behöva investera resurser i att attrahera tillräckligt med kunder och kapitalisera på den stigande efterfrågan. Vidare så ställs högra krav på säkerhet och kvalitet från kunder för att EcoRubs produkter ska kunna implementeras. Således ska den adresserbara kundgruppens trögrörlighet och konservatism inte underskattas där tidsfaktorn och förmågan att kunna attrahera kapital är kritiska faktorer för att EcoRub ska kunna lyckas exekvera på sin uttalade tillväxtstrategi.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.