EcoRub Q1-24


Stärker positionen för en bredare kommersialisering

EcoRub (”EcoRub” eller ”Bolaget”) levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi för att på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, genom förbränning och förädling. Baserat på befintliga avtal och erhållna ordrar samt fler potentiella större avtal och tillverkningsvolymer framgent, prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning för att nå 93 MSEK år 2026. Givet antagna prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleds ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,37 kr (0,44) i ett Base scenario.


  • Nettoomsättningen för Q1-24 under våra estimat

Under det första kvartalet uppgick EcoRubs nettoomsättning till 2,4 MSEK (2,5), vilket motsvarar en marginell minskning om 4 % Y-Y och 6 % Q-Q (2,6). Intäkterna under Q1-24 var under våra estimat, men positivt att urskilja är att försäljningen av återvunna kvalitetsmaterial ökade med över 100 %, vilket tyder på att Bolagets arbete om ett ökat fokus på affärsområdet, återvunna kvalitetsmaterial, har givit effekt. Sett till kostnadssidan har Bolagets totala rörelsekostnader varit oförändrade Y-Y och marginellt minskat i jämförelse mot föregående kvartal (Q-Q), och uppgick under kvartalet till 5,8 MSEK. Under kvartalet meddelade även EcoRub att den robotiserade tillverkningen av gym- och stallmattor är i full drift, vilket förväntas medföra ökad lönsamhet och kvalitet. EBITDA-resultatet (exkl. aktiverat arbete och övriga intäkter) uppgick till ca -3,3 MSEK (-3,2), vilket motsvarar en ökad EBITDA-förlust om cirka 4 % Y-Y.

  • Tar steg mot en bredare kommersialisering

I slutet av Q1-24 erhöll EcoRub en första order från den globala koncernen KraussMaffei, med ett ordervärde om 0,1 MSEK, och knappt två veckor efter den första ordern, erhöll EcoRub en uppföljningsorder om 0,25 MSEK. Ordervärdet är på relativt låga nivåer, men Analyst Group anser att en första order, samt en uppföljningsorder, bekräftar Bolagets kvalitet och att avtalet dels kan leda till ökade volymer, dels utgöra en validering inom branschen, och därmed ge ringar på vattnet i andra upphandlingar och avtal. Därutöver fortlöper materialutvärderingsprojekt, vilka utgör, i kombination med en robust pipeline, en god potential för större volymer framgent.

  • Justerat värderingsintervall

EcoRub har knutit strategiskt viktiga samarbetspartners och estimeras fortsätta driva materialutvärderingsprojekt för att kommersialisera återvunna kvalitetsmaterial och därigenom knyta större affärsavtal. Dessa avtal är dock förenat med långa införsäljningstider, vilket kan förskjuta ett större genombrott. Analyst Group har med bakgrund av detta justerat prognoserna för år 2024-2026, vilket marginellt påverkar värderingsintervallet, som baserade på år 2026. Vidare, efter kvartalets utgång stärkte EcoRub kassan genom TO6 där Bolaget tillfördes 4,9 MSEK före emissionskostnader. Med hänsyn tagen till TO6 och därav tillkommande antal aktier, uppdateras nettoskulden och det härleda värdet per aktie.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.