Duearity Q4-21


Fortsätter ta steg mot bred lansering

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) erbjuder unika lösningar för lindring och behandling av tinnitus i form av Tinearity vilket är en medicinteknisk produkt. Bolaget har nyligen under Q1-22 initierat pre-sales av Tinearity enligt plan. Fokus närmast är den CE-märkningsprocess som Bolaget ska gå igenom innan Tinearity är klart för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har inlett ett samarbete med en certifieringspartner för att få Tinearity godkänd för lansering  räknar vi med att Bolaget erhåller CE-märkning under tidigt H2-22, förbeställningar under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 stiger till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett potentiellt nuvärde om 21,5 (21,5) kr per aktie i ett Base scenario.

  • Stabil kostnadsutveckling

Under Q4-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -4,6 MSEK (-3,9), vilket är i linje med Q3-21. Sett till kassan minskade denna från 18,6 MSEK till 14,1 MSEK mellan Q3-21 och Q4-21, d.v.s. ca -1,4 MSEK/månad. Givet nuvarande kassa och en estimerad burn rate om -1,4 MSEK per månad estimeras Bolaget vara finansierade tills Q4-22, allt annat lika, där dock ett förväntat försäljningstillskott kan bidra till att förstärka likviditeten som håller Duearity finansierade längre än estimerat.

  • Planer för ansökan i Nordamerika

Duearity arbetar även vidare med det regulatoriska arbetet för att kunna slå sig in på den nordamerikanska marknaden och har som målsättning att lämna in den så kallade tekniska filen till FDA i USA under 2022. Analyst Group ser målsättningen som realistisk då mycket av förarbetet redan är gjort inför CE-märkningen och all dokumentation redan finns på plats. Vidare ser Analyst Group att Duearity troligen kommer gå via den så kallade 510(k) pathway, även kallat FDA-clearance. Detta innebär att om Bolaget kan demonstrera att Tinearity är ”substantiellt ekvivalent” med en redan legalt marknadsförd produkt som finns på marknaden, erhålls clearance för kommersiell försäljning.

  • Triggers framöver

CE-märkning, ansökan till FDA i USA och preliminära försäljningssiffror från pre-sales – är några av de tänkbara värdedrivarna under de kommande 6-12 månader. Därefter förväntar vi oss ett fullskaligt fokus på att successivt öka försäljningen, med start under H1-22, vartefter Bolaget kan röra sig mot ett positivt rörelseresultat på kvartalsbasis och där resultat gällande målet att nå försäljning av 3 000 kunder utgör ytterligare en potentiell värdedrivande trigger.