Duearity Q3-22


CE-märkning och kommersialisering runt hörnet

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) erbjuder unika medicinsktekniska lösningar för lindring och behandling av tinnitus med hjälp av Bolagets produkt Tinearity G1. Fokus har varit den CE-märkningsprocess där besvarat följdfrågor gällande den tekniska dokumentationen innan Tinearity G1 är klar för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har lämnat in dokumentationen för att få Tinearity G1 godkänd för lansering estimerar Analyst Group att Bolaget erhåller CE-märkning under december. Vi väljer dock att justera ned vårt värderingsintervall till följd av ökade riskpremier i marknaden, samt antar försiktigare målmultiplar till följd av multipelkontraktion inom sektorn. Likväl är vi positiva till Duearity där vi ser ett potentiellt nuvärde per aktie om 12,0 kr i ett Base scenario.

  • Tecknar LOI med amerikanskt audionomföretag

Duearity har ingått avtal med ett amerikanskt audionom-företag och därmed lagt grunden för att påbörja försäljning i USA efter att ett potentiellt FDA-clearance erhålls. Audionomföretaget har testat Tinearity G1 och avser att marknadsföra produkten till sina klienter, vilka alla genomgår behandling i syfte att lindra tinnitussymtom. Med en stor del av den tekniska dokumentation och ett LOI på plats ser Analyst Group Duearitys framtidsutsikter om att påbörja försäljning i USA under 2023 som mycket goda.

  • Finansiell ställning och burn rate

Kassan minskade från 17,1 MSEK till 9,5 MSEK Q-Q. Duearitys burn rate per månad under Q3-22, uppgick till ca -2,5 MSEK vilket är en ökning jämfört med Q2-22 (-1,8 MSEK). Givet en estimerad burn rate per månad om -1,6 MSEK, och senast rapporterade kassa om 9,5 MSEK, antas Duearity med nuvarande burn rate vara finansierade till slutet av Q1-23, allt annat lika.

  • Triggers under kommande 6-12 månader

CE-märkning, FDA-clearance, lansering i USA och påbörjad försäljning i Europa, är samtliga några värdedrivare under de kommande 6-12 månaderna. Efter CE-märkning förväntas ett ökat fokus på att successivt öka försäljningen, med potentiell start under H1-23.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet rådande marknadsklimat och aktuell tidsplan vad gäller CE-märkningen väljer vi att justera ned vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear, då det ekonomiska klimatet för innovativa bolag har varit utmanande. Vi väljer således att anta försiktigare målmultiplar då det skett en multipelkontraktion inom MedTech-industrin, vilket innebär att investerare är villiga att betala mindre för bolag i relation till omsättningen (P/S). Vidare justerar vi ned prognoser för år 2022 i och med att CE-märkningen blev framskjuten, vilket innebär att intäkterna kommer att bli lägre än vad vi estimerat tidigare för helåret 2022. Likväl anser vi att Duearity fortsätter ta viktiga steg framåt i verksamheten, och att nuvarande läge bjuder in till en god risk/reward.