Duearity Q2-21


I slutfasen på en spännande produktlansering

Den tidigare presenterade Q2-rapporten var i linje med våra förväntningar, där utvecklingsarbetet av Tinearity har fortskridit enligt plan. Fokus närmast för Duearity (eller ”Bolaget”) är den CE-märkningsprocess som Bolaget ska gå igenom innan Tinearity är klart för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har inlett ett samarbete med en certifieringspartner för att få Tinearity godkänd för lansering räknar vi med att Bolaget erhåller CE-märkning under H2-21, bredare lansering under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 har stigit till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 7,9 kr (7,9) per aktie i ett Base scenario.

  • Kostnadsutveckling i linje med förväntningar

Under Q2-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -4,2 MSEK, vilket är en ökning med ca 59 % jämfört med föregående kvartal (Q1-21). Ökningen under andra kvartalet beror främst på, förutom kostnader hänförliga till börsnoteringen, intensifierat utvecklingsarbete och ökade utvecklingskostnader. Kostnadsbasen i andra kvartalet är i linje med våra förväntningar och vi kan konstatera att Duearity kan dra fortsatt fördel av sin slimmade organisation.

  • Förberedelser inför kommersialisering

Duearity har efter utgången av Q2-21 ingått ett samarbete med Rosti Group för produktion av Bolagets adapters. Rosti Group och Duearity har samarbetat i produktions-anpassning av adaptern, samt att Rosti Group har visat att man kan producera i enlighet med de kvalitetsmål, volymer och kostnader som specificerades i Duearitys proof of concept. Att Duearity har inlett ett samarbete med en produktionspartner i ett tidigt skedde anser vi reducerar risken för eventuella problem vid produktionsstart.

  • Produktfördelar kan möjliggöra högre tillväxt

Då Tinearity bygger på en redan vedertagen behandlings-metod, samt uppvisar en högre användarvänlighet än befintliga lösningar, finns förutsättningarna för att snabbt nå acceptans bland konsumenter. Genom aktiva Pre-Marketing kampanjer under 2021 och insamlande av intresseanmälningar att köpa produkten, kan försäljnings-volymerna komma att stiga snabbt från Q1-22.

  • Ett antal milstolpar i sikte kommande kvartal

Verifiering, validering, CE-märkning och marknadslansering – detta är några av de tänkbara värdedrivarna under de kommande 6-10 månader. Därefter förväntar vi oss ett fullskaligt fokus på att successivt öka försäljningen, med start under H1-22, varpå Bolaget även under Q4-22 uppnår ett positivt rörelseresultat. Tills år 2023 bedöms även AI-lösningen kopplad till Tinearity vara färdigutvecklad, vilket kan bidra till en starkare stickiness, d.v.s. behållningsgrad, och lägre churn i kundbasen.