Drillcon


Den globala expansionen kan ge bra utväxling

Genom expansionen till Sydamerika förväntas Drillcon kunna växa ytterligare medan de andra segmenten fortsätter vara lönsamma. Drillcon har redan under de första tre kvartalen 2019 visat på ett nettoresultat som överstiger helåret 2018, och efterfrågan på Bolagets tjänster ser inte ut att avta. Analyst Group prognostiserar att Drillcon kommer att visa på en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 5 % fram till år 2024. I ett Base scenario härleds ett värde per aktie om 10 SEK.

  • Kundförfrågningar i Chile bedöms vara en stark värdedrivare framgent

Analyst Group prognostiserar att den sydamerikanska marknaden kommer mogna framöver, där Drillcons nettoomsättning förväntas växa med en CAGR om 5,5 % fram till år 2024. Med fokus på långsiktiga kontrakt och stora volymer antas Drillcon ta större marknadsandelar i samtliga marknader som Bolaget är verksamma i, längre kontrakt bygger en trygg kundrelation vilket Drillcon historiskt har kunnat dra nytta av i form av kundrelationer som har fortsatt under flera decennier.

  • Växande marknad inom gruvanläggningstillgångar

Analyst Group tror att Drillcon har goda möjligheter att växa under kommande år trots förskjutna projekt under 2019 i Drillcon Iberia, som underpresterar tillfälligt. Drillcon Scandinavia har utvecklats starkt till följd av fortsatt stor efterfråga av Drillcons diverse tjänster, Analyst Group prognos utgår från att Drillcon Scandinavia kommer fortsätta att växa med uppdrag från Lundin Mining, LKAB, m.fl.. Drillcon Iberia har kontrakt från Q2-19 som har förskjutits, och förväntas istället startat under Q4-19 och Q1-20. Drillcon Group har under senaste tre kvartalen 2019 visat ett nettoresultat om 25,1 MSEK (21,3), vilket överstiger helåret 2018.

  • Meriterad och erfaren ledning och styrelse

Patrik Rylander, VD sedan 2016 i Drillcon och dessförinnan som regionchef i Sydamerika och MD i Nigeria på Atlas Copco, har varit med på den resa som tagit Drillcon flera kliv i rätt riktning, vilket i sig inger ett starkt förtroende. Vidare har Drillcons olika dotterbolag egna Vd:ar vilka alla anses besitta rätt kompetens. Insynsägandet i Bolaget är ca 8 % vilket är precis godkänt. Mikael Berglund, styrelseledamot, har det största innehavet bland insiders och äger 5 % av företaget.

  • Kundrelationen har varit nyckeln till tillväxt

Drillcon har redan en lång erfarenhet och stark position i framförallt den svenska marknaden vilket i sin tur leder till ett starkt renommé i branschen. Kundgruppen består redan av Lundin Mining, Boliden och LKAB med flera och växer globalt med kunder som Dundee Mining och Ferrovial. Bolagets geografiska expansion ger upphov till att fler kundförfrågningar kan bli aktuella för framtiden.

5

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.