Doxa Q2-18


Doxa – Nya avtal och starka finanser bäddar för en spännande höst 2018

Doxa har tecknat ett Private Label-avtal med Dentsply Sirona vilket kommer generera licensintäkter, kassan är påfylld och under 2018 samt 2019 ska Doxa lansera nya produkter. År 2018 och 2019 prognostiseras Doxa omsätta ca 16,5 MSEK (exklusive erhållen engångsbetalning för Private Label-avtal) respektive 22 MSEK i ett Base scenario. Men en applicerad målmultipel om EV/S 7,5 härledd från en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 3,2 kr per aktie på 2019 års prognos.


  • Marknaden för kronor och broar förväntas fortsätta växa

Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintlig tand. Globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor, 43 % av marknaden, och kan förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Nordamerika är näst störst med en andel om 28 %.

  • Prisbelönad produkt och befintligt distributörs-nätverk

Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group. Dessa utmärkelser är viktiga för Bolaget då det skapar varumärkeskännedom. Att vinna priserna flera år i rad ger även Ceramir C&B en tydlig kvalitetsstämpel som är viktig för att nå ut till samtliga inom dentalbranschen. Doxa har idag ett befintligt globalt försäljningsnätverk bestående av omkring 20 distributörer.

  • Privat Label-avtal tecknat med global aktör

Dentsply Sirona har köpt en global och exklusiv rätt till en Private Label-version av Ceramir C&B, där Dentsply Sirona kommer marknadsföra produkten under sitt egna varumärke och Doxa kommer fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir C&B. Avtalet är en minst sagt stark värdedrivare och stärker Doxas tillväxtmöjligheter.

  • Bundling med kronor kan ge hävstångseffekt

För Doxa innebär bundling dels ett nytt distributionssätt av Bolagets produkter, dels en hävstång då många av dessa distributörer tillverkar kronor i stora volymer. Doxa har idag ett avtal om bundling med Drake Dental Labs USA och Doxa arbetar för att ytterligare etablera denna affärsmodell.

  • Trögrörlig och konservativ marknad

Utmaningar finns i att på ett effektivt sätt penetrera marknaden, vilket dels kan förklaras av Doxas storlek relativt andra aktörer, dels strukturella förutsättningar i form av trögrörliga regulatoriska myndigheter och konservativa kunder.

4

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

3

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.