Doro


Doro värderas idag till låga multiplar och har den senaste tiden omstrukturerat deras affärsfokus till Smartphones, mHälso- och Telecarelösningar för att skapa ytterligare tillväxt och lönsamhet. Doro estimeras växa organiskt genom nya produktlanseringar i Nordamerika och Europa. Baserat på en absolut-värdering, diskonterad kassaflödesanalys, estimeras en uppsida om 22,6 %.


Doro AB (”Doro” eller “Bolaget”) är verksamt inom telekommuni-kation, Telecare och mHälsa för seniorer. Bolaget verkar för närvarande inom: Phone, vilket utvecklar Feature- och Smartphones (86 % av nettoomsättning), och Doro Care som erbjuder trygghetslösningar för äldre och funktionsnedsatta (14 % av nettoomsättningen).

Doro omfokuserar affärsmodellen för mindre operationell risk. mHälsa och Telecare omfattar hälso- och sjukvårdsmetoder med användning av mobila och telekommunikativa medel. Med fler som använder smartphones och ökade krav av datatjänster, väntas mHälsa växa om 27 % till 56,8 mdUSD 2022E.1 Doro har omstrukturerat deras affärsfokus genom att byta ut nyckelpersoner i bolagsledning, och ökat fokus inom segmenten Doro Care och Smartphone för att ta del av dessa marknader. Delsegmentet Featurephones karaktäriseras även av kortare produktcykler, hög konkurrens och kräver mycket produktutveckling. Detta har resulterat i försäljningssvårigheter för Feature-telefoner i Storbritannien de senaste kvartalen. På grund av denna höga konkurrens, estimeras försäljningen inom segmentet till 1,34 mdSEK för 2019E, vilket är 1 MSEK högre än nettoomsättningen 2017. Dock estimeras delsegmentet Smartphones till en nettoomsättningstillväxt om 15,7 % från 2017 till 2019E. Doro Care besitter även en gynnsam position inom mHälsa och kan med lyckade produktlanseringar skapa höga inträdesbarriärer på marknaden. Omfokusering till Smartphones och Doro Care dämpar därför operationell risk genom att vara mindre beroende av konkurrenters produktutbud.

Doros operationella hävstång ligger inom Phonesegmentet. Segmentet Phones bidrag till nettoförsäljningen är i dagsläget kritisk för Bolagets affärsmodell. Phonessegmentet innehar underliggande operationella kostnader och F&U-kostnader som förhåller sig konstanta. Detta innebär att t.ex ökningar i nettoomsättning  påverkar Bolagets EBITDA-marginaler positivt, och skapar en operationell hävstång. Å andra sidan, påverkas Bolagets bruttomarginal av Doro Cares nettoomsättning. Detta illustrerar de lägre rörliga kostnaderna som finns inom Doro Care och skapar attraktiva marginaler för ett större operationellt fokus inom Doro Care. Med en större andel av nettoomsättning genererad från Doro Care, minskas därav den operationella hävstången, men genererar fortfarande starka EBITDA-marginaler. Idag utgör dock Doro Cares försäljning 14 % av nettoomsättningen, därav påverkas inte EBITDA-marginalerna på ett uppenbart sätt av Doro Cares försäljning. Doros operationella hävstång illustreras i grafen i nästa kolumn genom respektive kvartals nettoomsättning och EBITDA-marginal.

I ett Base scenario indikerar diskonterad kassaflödesanalys (DCF) en uppsida om 22,6 %.  WACC har beräknats till 5,58 % med en kostnad för eget kapital om 9,08 %, och oändlighetstillväxten antas till 2 %. Framgent förväntas Doro Care växa som snabbast, en tillväxt om 38 % till 2019E, och utgöra 18 % av nettoomsättningen jämfört med 14 % 2017. Hela Doros omsättningstillväxt om 8 % till 2019E härstammar från nya produktlanseringar, omsättningssynergier mellan segment samt ökad efterfrågan på Bolagets befintliga produkter i Sverige, Stor-britannien och Centraleuropa. Samtidigt estimeras Doro förbättra sin EBIT-marginal till 6,9 % 2019E relativt till 4,7 % 2017, baserat på konstanta F&U-kostnader, operationella kostnader samt fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter inom Phonesegmentet.

I ett Bull scenario förväntas en kraftig försäljningsökning genereras från lyckade produktlanseringar inom Phones och Doro Care. 2019E estimeras nettoomsättning öka från 12,9 % till 2 172 MSEK.  Detta leder till en EBIT-marginal om 8,7 % och ett motiverat värde per aktie om 62,5 SEK, vilket resulterar i en potentiell uppsida om 47,5 %.

I ett Bear scenario prognostiseras ett större kostnadsbehov inom F&U samt avtagande försäljningsökning. Detta resulterar i en lägre EBIT-marginal om 5,2 % 2019E med en nettoomsättningstillväxt på 5,9 %. Därav motiveras ett aktiepris om 36,2 SEK och en potentiell nedsida om 14,6 %. Känslighetsanalysen nedan illustrerar hur WACC och EBIT-marginal påverkar indikativt aktiepris.