Comintelli Q2-19


Omställningsarbetet ger ett hack i tillväxtkurvan

Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella kunder, bl.a. Exxon Mobile och Tetra Pak. I samband med noteringen i november 2018 fyllde Comintelli på kassan med 6 MSEK i syfte att öka tillväxttakten. Med en stärkt kassa finns ett bra läge för att öka försäljningen, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstora företag istället för som tidigare större företag. År 2019 estimeras en omsättning om ca 20,0 MSEK, vilket med en målmultipel om P/S 2, härled från en relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om 5,3 kr i ett Base scenario.


  • Lägre försäljning än estimerat förändrar inte potentialen långsiktigt

Under Q2-19 uppgick omsättningen till 3,9 MSEK (4,5), motsvarande en minskning om 14 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår omsättningsprognos om ca 25,6 MSEK för helåret 2019 var således i överkant. Bolagets omställningsarbete mot omsättningsmässigt mindre kunder tar längre tid än estimerat men hoppas förändras framöver med bl.a. nya återförsäljningsavtal som Comintelli slutit under kvartalet.

  • Påfylld kassa skapar möjlighet till ökad tillväxt

Vid Comintellis notering under november 2018 kommunicerades att majoriteten av emissionslikviden, om 6 MSEK, var ämnad till att intensifiera försäljnings- och marknadsföringsarbetet. Framgent förväntas Comintelli fokusera sitt säljarbete mot omsättningsmässigt mindre företag för att på så vis nå en större del av marknaden. I kombination med att marknaden för omvärlds- och analysbevakning växer med ca 24,5 % så antas Comintelli ha goda möjligheter att framgent visa bra tillväxt. I ett Base scenario prognostiseras en tillväxt om ca 18 % 2020, vilket jämfört med marknadens generella tillväxt således är ett konservativt antagande.

  • Motiverat potentiellt värde per aktie om 5,3 kr

Trots att Comintelli idag är ett lönsamt bolag anses en omsättningsmultipel vara rimlig som målmultipel då Bolaget nu satsar på ökad försäljning närmsta åren. Givet en målmultipel om P/S 2x på estimerad omsättning år 2019, härleds ett börsvärde om ca 40 MSEK, vilket motsvarar ett värde per aktie om ca 5,3 kr.

  • Något vikande försäljning innebär risker

Comintelli verkar inom ett nischat tjänsteområde som ska definieras som en sällanköpstjänst. Tjänsten är skalbar, men kräver en handpåläggning i installations- och säljprocessen, vilket till viss del minskar skalbarheten. Dessa ledtider utgör således en risk då detta kan påverka kassaflödet negativt på kort- och medellång sikt. Däremot anses den finansiella risken vara låg då Comintelli visar positiva marginaler idag.

6

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.