Cline Scientific Q4-22


Fortsätter ta kliv mot klinisk fas och avyttring

Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns triggers under de närmsta två åren, och därutöver har det inletts diskussioner för att hitta potentiella framtida partners som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom Bolaget går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline, vilket motiverar ett lägre värderingsintervall till följd av ökade riskpremier. Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Clines värdering idag inte återspeglar var Bolaget faktiskt befinner sig gentemot Peers, varför vi, i ett Base scenario upprepar ett potentiellt nuvärde om 5,8 kr per aktie.

  • StemCART går mot klinisk fas 1 studie enligt plan

StemCART-projektet har under 2022 tagit flera steg för att nå den senare delen av den prekliniska fasen där siktet är inställt mot en klinisk fas 1 studie som ett första större delmål. Framgent kommer arbetet med utvecklingen av den matris som behövs för att ge broskceller det stöd som behövs vid implantering att fortgå under H1-23 i form av ytterligare ett projekt i samarbete med Chalmers. Cline har tillsammans med en regulatorisk konsult diskuterat olika strategier för att kunna sätta igång detta arbete, dock är detta förknippat med ökade kostnader, varför ett ökat finansieringsbehov kan föreligga i närtid.

  • Validering av CellRACE att vänta

Inom CellRACE-projektet är arbetet klart med den AI-baserade analysmetod som utvecklats i samarbete med IFLAI AB som är specialiserade på utveckling av AI-baserad mjukvara. Fokus under H2-22 var att bygga ett gränssnitt för att göra metoden mer användarvänlig, där fokuset nu skiftat mot att validera metoden genom den experimentdata som CellRACE-projektet genererat per dags dato. De genererade resultateten ligger till grund för fortsatta tester med olika tumörceller vilka förväntas ta CellRACE ett steg närmare ett potentiellt partnerskap och avyttring.

  • Triggers

Potentiella triggers framöver inkluderar uppskalning av cellproduktion samt initiering av en större klinisk studie för StemCART under år 2024, samt valideringsresultat avseende CellRACE under 2023.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.