Cline Scientific H1-23


Nya framgångar inom StemCART

Cline Scientific AB (”Cline” eller ”Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns triggers under det närmsta året, och därutöver har det inletts diskussioner för att hitta potentiella framtida partners som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Cline som bolag värderas lågt i förhållande till potentialen inom sina projekt. Dock har bolaget haft stora utmaningar avseende likviditeten, vilket motiverar en lägre värdering till följd av ökade riskpremier. Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Clines projekt har stor potential, men att Bolaget bör värderas till en rabatt gentemot Peers då det råder stor osäkerhet kring fortsatt finansiering, varför vi, i ett Base scenario ser ett potentiellt nuvärde om 0,38 kr per aktie.

  • StemCART fortsätter ta steg mot klinisk fas 1-studie

StemCART-projektet har under H1-23 tagit strategiskt viktiga steg vilka Analyst Group ser som betydande för Bolagets resa att nå en potentiell avyttring av projektet till ett ledande Life-Science bolag. Bland annat erhöll Cline ett metodpatent för StemCART-projektet. Patentet, utfärdat av europeiska patent-verket (EPO), agerar som en försäkran för Life-Science bolag vilka potentiellt avser att ingå avtal med Cline för kommersialisering av StemCART-projektet. Detta till följd av att det innebär att konkurrerande lösningar till Clines kommer att ha begränsad möjlighet att efterlikna Bolagets innovativa lösning för behandling av broskskador, således väntas patentet innebära att Cline blir en mer attraktiv samarbetspartner. Ytterligare framsteg under H1-23 rörande utvecklingen av StemCART-projektet har fortgått genom det avsedda samarbetet med NecstGen, vilket är en kontraktstillverkare för tillverkning av stamcellsterapier. Via ett samarbete med intentionen att gemensamt ta fram kliniska batcher av stamcellsterapin för broskreparation, där Analyst Group estimerar att värdet av Bolagets produktutveckling genom detta samarbete har ökad sannolikhet att realiseras.

  • Vägen framåt för CellRACE

CellRACE-projektet fortlöper med det AI-baserade analysverktyget som är specialiserat på utvecklingen av AI-baserad mjukvara. Analyst Group ser det som kritiskt att Bolaget framgent gör strategiska prioriteringar rörande hur mycket kapital som investeras i utvecklingen av AI-verktyget eftersom utvecklingen innebar ökade kostnader under H1-23 och till följd av att StemCART-projektet bedöms vara närmare kommersialisering än CellRACE-projektet.

  • Framtidsutsikter

Analyst Group ser att Cline genom att främst fokusera på utvecklingen av StemCART-projektet har möjlighet att göra ytterligare framsteg i arbetet mot kommersialisering drivet av en påfylld kassa, godkänd patentansökan, samt initieringen av samarbetet med NecstGen, där vi ser ett potentiellt nuvärde om 0,38 kr per aktie i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.