CirChem Q4-22


Laddar för att skala upp

CirChem har nyligen presenterat sin Q4-rapport vilken var i nära linje med våra förväntningar och under februari fyller Bolaget på kassan via en företrädesemission om ca 41 MSEK, säkerställd upp till 85 %. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK (267) på 2023 års prognos i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 8,6 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i december, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 267 MSEK för CirChem.

  • Ser tecken på att produktionen börjar öka

Under Q4-22 uppgick CirChems nettoomsättning till 366 KSEK, att jämföra med 216 KSEK under föregående kvartal (Q3-22), vilket innebär en tillväxt om 70 %. Det ser vi som ett tydligt tecken på att CirChem har börjat skala upp sin produktion. Sett till de totala rörelsekostnaderna uppgick dessa till ca
6,3 MSEK, att jämföra med 4,7 MSEK under föregående kvartal (Q3-22). Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är högre externa kostnader, vilket dock är helt naturligt då CirChem som nämnt har börjat skala upp produktionstakten, vilket initialt resulterar i exempelvis underhållskostnader, tillsynsrelaterade kostnader m.m. Dessa förväntas inte öka i takt med en stigande försäljning, vilket möjliggör en högre marginal vid högre volymer. Givet en ökad volym såväl som en optimerad produktmix ser vi att CirChem bör kunna leverera rörelse-marginaler omkring 20 % över tid.

  • Flera värdedrivare under året…

2022 var ett spännande år för bolaget och vi tror att CirChem kommer att bli minst lika intressanta att följa under år 2023, där vi ser att det finns flera värdedrivare under kommande kvartal. Utifrån redan befintliga avtal räknar vi med att försäljningen ska kunna öka kraftigt under året, och att CirChem kan närma sig lönsamhet. I ett Base scenario estimerar vi att försäljningen kan stiga till ca 61 MSEK år 2023, vilket i kombination med relativt fasta rörelsekostnader kan möjliggöra att CirChem når lönsamhet mot slutet av året. Fler försäljningsavtal under året kan även komma att bidra ytterligare till detta. En viktig faktor för att kunna skala upp kommer även bl.a. vara CirChems lagerkapacitet, vilken vi räknar med kommer att byggas ut i etapper. En första bygglovsansökan om ytterligare 250 ton har redan har lämnats in.

  • … vilka möjliggörs av en påfylld kassa

Företrädesemission om 41 MSEK är säkerställd upp till 85 % vilket kommer stärka kassan väsentligt, där merparten av likviden är avsedd för bl.a. uppskalning och kapacitetsutbyggnad av anläggningen i Vargön, samt driftskapital.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.