CirChem Q4-20


En flygande start sedan noteringen

EU-regleringar ökar trycket på effektivare återvinning inom kemi- och läkemedelsbranschen och idag är CirChem den enda aktören i Norden som kan adressera behovet. Under 2021 ligger fokus på fortsatta kunddialoger, att etablera kundavtal, söka tillstånd för utökat miljötillstånd i Vargön samt fortsätta förberedelserna för utbygganden av anläggningen. Som ensam aktör finns ett First Mover Advantage, vilket med hänsyn till branschens inträdesbarriärer och inlåsningseffekter för slutkunder, kan bibehållas och skapa utrymme för en större marknadsandel. Tills år 2026 estimerar vi fortsatt att omsättningen har stigit till ca 219 MSEK, vilket med ett EBITDA-resultat om 30 MSEK ligger till grund för ett nuvärde per aktie om 23,5 kr i ett Base scenario år 2021.

  • Vidhåller målsättningen för när break-even kan nås

Under Q4-20 var som väntat försäljningen låg och rörelseresultat negativt (-4,0 MSEK). I samband med rapporten upprepar dock CirChem sin tidigare kommunicerade målsättning att vinna tillräckligt med kontrakt för att nå break-even på månadsbasis under Q1-21. Givet de pågående kunddialogerna kan det vara möjligt, samtidigt som vi, och Bolaget, flaggar för en risk att pandemin kan ge upphov till vissa förseningar.

  • Framgångsrikt genomfört pilotprojekt

Under fjärde kvartalet har CirChem genomfört ett pilotprojekt i full skala med en större internationell kund. Projektet avslutades under januari och Bolaget har meddelat att de preliminära resultaten från utvärderingen är positiva. Resultaten utvärderas nu ytterligare och diskussionen om ett långsiktigt samarbete pågår, där ett avtal skulle kunna utgöra en bra värdedrivare i aktien.

  • Regeringens handlingsplan och utökat tillstånd

Under januari meddelade Regeringen sin handlingsplan med åtgärder för en cirkulär omställning av Sverige, med bl.a. krav på kvotplikt för återvunnen råvara. Det innebär att CirChems erbjudande och lösning blir än mer betydelsefullt för industrin eftersom industrin kan uppfylla en kvotplikt för återvunna lösningsmedel med Bolagets miljöteknik. Baserat på nuvarande kunddialoger och rådande marknadstrend, kommer CirChem att ansöka om tillstånd för att utöka kapaciteten i anläggningen i Vargön.

  • En Cleantech-investering för framtiden

CirChems adresserbara marknad kan delas in i underkategorier, där t.ex. den globala marknaden för industriell alkohol uppskattats varit värderad till ca 180 mdUSD år 2020 och uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt om närmare 10 % mellan åren 2017-2022. Med cirkulära flöden och slutna kretslopp kan CirChem minska klimatpåverkande utsläpp i tillverkningsprocesser och användningen av fossila naturresurser, vilket ger miljö-besparingar och skapar värde för generationer.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.