CirChem Q3-23


Godkännanden på plats som möjliggör ökad produktionsnivå

CirChems kommersiella resa fortsätter och på rullande basis uppgår Bolagets intäkter nu till ca 2,6 MSEK, vilket är en ny högstanivå i CirChems historia. CirChem har under sommaren slutfört byggnationen av lagret i Vargön vilket innebär en utökad lagerkapacitet till 350 ton och med godkännanden på plats har CirChem påbörjat en successiv ökning av sin beläggningsgrad. Det möjliggör därmed fortsatt ökade försäljningsnivåer. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK i ett Base scenario, motsvarande 9,2 kr (9,2) per aktie.

  • Den kommersiella resan fortsätter

Under Q3-23 uppgick CirChems nettoomsättning till 693 KSEK (216), vilket således är en kraftig ökning mot jämförbart kvartal 2022, motsvarande en tillväxt om 221 %. Intäkterna är helt hänförliga till försäljning av återvunnet lösningsmedel där vi ser tillväxten som ytterligare en bekräftelse på att CirChems kommersiella resa har ett bra momentum. Omsättningen under årets första nio månader 2023 är dessutom +880 % högre än jämförbar period 2022 och sett till de senaste fem kvartalen uppvisar CirChem en tydligt positiv försäljningstrend. Med tanke på rådande momentum räknar vi med att CirChem har goda möjligheter att avsluta året starkt och presentera en god försäljningstillväxt även för årets sista kvartal.

  • God kostnadskontroll även under Q3

Utöver god tillväxt lyckades CirChem även under Q3-23 bibehålla en god kostnadskontroll. Under kvartalet uppgick de totala rörelsekostnaderna till ca 4,1 MSEK, att jämföra med 4,7 MSEK under jämförbar period 2022 och 5,6 MSEK under föregående kvartal i år (Q2-23). Detta illustrerar den skalbarhet som Bolagets affärsmodell möjliggör. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under Q3-23 till -3,5 MSEK (-3,0), vilket därmed var en försämring mot föregående år. Det ska då dock tilläggas att CirChem under Q3-22 aktiverade 1,5 MSEK vilket rent redovisningsmässigt bokförs som en intäkt, och således stärker rörelseresultatet. CirChem har sedan dess inte aktiverat något arbete för egen räkning, varför en direkt jämförelse med Q3-22 blir missvisande. Justerat för detta uppgick EBIT-resultatet under Q3-22 till
-4,5 MSEK, vilket därmed innebär att CirChem de facto levererar ett operativt bättre rörelseresultat under Q3-23 jämfört med 2022.

  • Potential till värdeutveckling

Q3-rapporten bekräftar den tidigare inledda trenden där CirChem visar att bolaget försäljningsmässigt är på rätt väg, varför vi väljer att behålla vårt motiverade värderingsintervall. Med knappt tre veckor kvar av 2023 ser vi dock att vårt Base- och Bull scenario i termer av värde per aktie kommer att kunna realiseras först under år 2024.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.