CirChem Q2-21


Avtal med branschledare sänder en stark signal

Under juli antogs The European Green Deal med målbilden att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten tills år 2050. CirChem är fortsatt den enda kommersiella aktören i Norden som kan adressera behovet kring effektivare återvinning inom kemi- och läkemedelsbranschen, där ansökan om miljötillstånd tidigare har lämnats in gällande anläggningen i Vargön för att kunna hantera 20 000 ton lösningsmedelavfall per år. Parallellt med att ansökan hanteras pågår projekteringen av utbygganden, samtidigt som CirChem redan bearbetar nya kunder, vilket bl.a. resulterat i att Stena Recycling tecknat ett treårigt avtal med CirChem. Tills år 2026 estimerar vi fortsatt ett EBITDA-resultat om 30 MSEK, varför vi i samband med Q2-rapporten upprepar vårt nuvärde per aktie om 23,5 kr (23,5) i ett Base scenario.

  • Minskade rörelsekostnader

Under Q2-21 uppgick de totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -4,0 MSEK, att jämföra med ca -5,3 MSEK under föregående kvartal (Q1-21). Rent procentuellt är det en minskning med 26 %, vilket vi, med tanke på det läget CirChem befinner sig idag, såklart ser positivt på. I förhållande till intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -3,3 MSEK under Q2-21, att jämföra med -4,6 MSEK under Q1-21. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas därmed CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

  • Strategiskt lån stärker kassan

Vid utgången av Q2-21 uppgick CirChems kassa till 10 MSEK, att jämföra med 15,5 MSEK vid utgången av mars. Under Q2-21 uppgick därmed kassaflödet till ca -1,8 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och vårt estimat om att kassan per den sista juli uppgått till omkring 8 MSEK, skulle CirChem vara finansierade tills Q4-21. Bolaget har dock under augusti ingått ett kreditavtal om 15 MSEK, bl.a. för att säkerställa fortsatta förberedelser för utbyggnad av anläggningen i Vargön. Med hänsyn till krediten stärks den finansiella positionen och utifrån samma applicerade kapitalförbrukning per månad framgent, skulle CirChem vara finansierade tills Q3-22, allt annat lika.

  • Nyckelavtal med ledande återvinningsaktör

Avtalet med Stena Recycling sänder en stark signal till industrin såväl som till investerare om det teknik- och miljövärde CirChem möjliggör och kan erbjuda. Det monetära värdet kring avtalet är inte känt, varför det kommer bli intressant att följa utvecklingen under kommande kvartal och vilka intäkter som kan genereras.

  • Behåller vårt värderingsintervall

CirChem utvecklas fortsatt i linje med våra förväntningar och i samband med Q2-rapporten har vi endast gjort mindre förändringar i våra estimat. Vi väljer därmed att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.