CirChem Q1-24


Trenden av kraftig omsättningstillväxt håller i sig

CirChem (”CirChem” eller ”Bolaget”) har presenterat Bolagets Q1-rapport och fortsätter på den inslagna vägen av markant tillväxt, då Bolagets nettoomsättning uppgick till 2,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 344 % Y-Y. Att Bolaget samtidigt lyckas minska kostnadskostymen är ett styrketecken, då det visar på god kostnadskontroll, vilket är en viktig förutsättning för att på sikt nå break even och därefter realisera den inneboende skalbarheten i affärsmodellen. CirChem fortsätter att göra betydande operativa framsteg, och den positiva utvecklingen under Q1-24, i kombination med de strategiskt viktiga samarbetsavtal som hittills ingåtts under år 2024, gör att vi står fast vid våra prognostiserade antaganden. Därmed upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK i ett Base scenario, motsvarande 9,2 kr (9,2) per aktie.

  • Stark omsättningstillväxt och god kostnadskontroll

Under Q1-24 uppgick CirChems nettoomsättning till 2,5 MSEK (0,6), vilket är en betydande ökning i jämförelse med Q1-23, motsvarande en tillväxt om 344 %. Det positiva momentum som kunnat skönjas de senaste kvartalen är fortsatt ett faktum och när Bolagets omsättning LTM (7,7 MSEK) ställs i relation till helåret 2022 (0,6 MSEK) samt 2023 (5,7 MSEK), blir det tydligt att CirChems kommersiella resa har tagit ordentlig fart. Avseende rörelsekostnaderna (exkl. avsk.) minskade dessa med 11 % Y-Y och 6 % Q-Q, vilket illustrerar en betydande kostnadsmedvetenhet, en grundbult i en hälsosam tillväxt framgent.

  • Strategiskt viktiga avtal bäddar för fortsatt tillväxt

De nyligen ingångna avtalen med en ledande aktör inom fordons- respektive färgindustrin, som omfattar pilotstudier avseende återvinning av lösningsmedel i slutna kretsloppslösningar, verifierar inte bara den starka efterfrågan på CirChems erbjudande, utan främjar även långsiktig tillväxt, då potentiellt positiva utfall kan resultera i en stark inlåsningseffekt och därmed återkommande intäktsströmmar. Bolagets proaktiva ansökan om att förvärva ytterligare mark för att utöka lagringskapaciteten beviljades efter kvartalets utgång, vilket ytterligare bäddar för långsiktig tillväxt. Analyst Group ser positivt på detta, då utökad kapacitet minskar eventuella flaskhalsar i logistikkedjan, vilket är en förutsättning när efterfrågan snabbt ökar.

  • Solid finansiell ställning

Avseende den operativa kapitalförbrukningen efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick denna till ca -2,9 MSEK under Q1-24, motsvarande ca -1 MSEK/månad. Med hänsyn till CirChems kassa om 12,9 MSEK vid utgången av mars 2024 och antagandet om en burn rate i linje med Q1-24, är CirChem finansierade tills Q2-25, allt annat lika. Således anses den finansiella ställningen möjliggöra för Bolaget att fortsätta ta viktiga operativa kliv framgent.

  • Upprepar värderingsintervallet

CirChems Q1-rapport bekräftar den tidigare inledda trenden och det starka momentum som råder, där CirChem försäljningsmässigt är på rätt väg. Vi väljer därför att lämna vår prognos oförändrad och upprepar därmed vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.