CirChem Q1-23


Visar kommersiella framsteg

CirChems intäkter uppgick till 564 KSEK under Q1-23, att jämföra med 366 KSEK under föregående kvartal (Q4-22), motsvarande en tillväxt om 54 %. Nettoomsättningen är helt hänförlig till försäljning av återvunnet lösningsmedel där vi ser tillväxten som ett tydligt bevis på att CirChems kommersiella resa har ett bra momentum. Omsättningen under Q1-23 är dessutom i nära linje med hela försäljningen under 2022, och sett till de senaste tre kvartalen uppvisar CirChem en tydlig försäljningsökning Q-Q. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 267 MSEK (267) i ett Base scenario, motsvarande 9,2 kr per aktie.

  • Bevisar skalbarheten i affärsmodellen

Sett till CirChems rörelsekostnader var dessa lägre jämfört med föregående kvartal (Q4-22). Trots en bra tillväxt har CirChem därmed kunnat uppvisa en relativt fast kostnadsbas, vilket är ett resultat av den skalbarhet som Bolagets affärsmodell möjliggör. Vi räknar med att denna effekt kommer att fortsätta visa sig under kommande kvartal.

  • Har tecknat ytterligare ett viktigt ramavtal

Utöver intäktsbidrag är ramavtalet från april med Gryaab av stor strategisk vikt och kan utgöra en dörröppnare för fler liknande affärer framgent. Gryaab driver ett av Nordens största reningsverk vilket tar hand om avloppsvattnet från omkring 800 000 personer. Givet att CirChem kan bevisa sig vara en kvalificerad leverantör till Gryaab borde detta rimligen kunna resultera i ett växande intresse från andra stora reningsverk i Norden. Vi räknar därför med att CirChem kommer att kunna kommunicera ytterligare liknande avtal under de närmaste kvartalen, vilket således skulle kunna utgöra en stark värdedrivare i aktien.

  • Upprepar värderingsintervallet

Q1-rapporten visar försäljningsmässigt att CirChem är på rätt väg, samtidigt som Bolaget har en bra bit kvar till vår tidigare helårsprognos för 2023, även om befintliga ramavtal kan komma att ge bra bidrag redan i år. Vi väljer därför att sänka vår omsättningsprognos för 2023 i samband med denna analysuppdatering men betonar samtidigt att intäkterna från de vunna ramavtalen är nära till hands för CirChem, varför det egentligen handlar om när i tiden CirChem rent operativ kan börja hantera ännu större volymer och därmed vad som intäktsmässigt kan ”bokföras” på den ena eller andra sidan om årsskiftet 2023/2024. I praktiken innebär vår justering för 2023 således en intäktsförskjutning, där en större del av intäkterna estimeras landa i 2024. Med det sagt tror vi fortsatt att CirChem kan närma sig lönsamhet på månadsbasis redan omkring årsskiftet 2023/2024. Vad gäller värderingsintervallet lämnar vi därmed detta oförändrat, dock justeras värdet per aktie i samtliga våra scenarion till följd av ett något lägre antal tillkommande aktier från den tidigare företrädesemissionen. Vi hade innan utfallet blev känt räknat med full teckning, att jämföra med det faktiska resultatet om 85 %.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.