CirChem Q1-22


Gör sig redo för utbyggd kapacitet

CirChem presenterade nyligen sin Q1-rapport vilken var i linje med våra estimat. Bolaget fortsätter teckna viktiga kundavtal och den 9 juni ska huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen ske avseende det utökade tillståndet om att hantera en årsvolym om 20 000 ton. Hur detta faller ut kan potentiellt komma att utgöra en stark trigger i aktien. Trots en turbulent omvärld anser vi att CirChem fortsätter ta steg framåt, och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett nuvärde per aktie om 12,8 kr på 2022 års prognos.

  • Fortsatt god kostnadskontroll

Under Q1-22 uppgick CirChems rörelsekostnader till -5,9 MSEK, att jämföra med ca -5,6 MSEK under Q4-21. Det blir således tydligt att CirChem har utvecklats med en god kostnadskontroll även under årets inledande månader. Sett till vår helårsprognos utvecklas därmed CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

  • Har finansiella muskler

I vår förra analys hade vi estimerat att CirChems kassa skulle uppgå till omkring 28-29 MSEK vid utgången av mars, att jämföra med faktiskt utfall om ca 7,7 MSEK. Dock är förklaringen till den stora diskrepansen att CirChem först under april erhöll tidigare nettoemissionslikvid om ca 20 MSEK. Skulle detta istället ha inkommit under mars hade likviden ”hunnit” tillgodoräknas sista balansdagen i Q1 (31 mars), varpå CirChems kassa hade uppgått till ca 28 MSEK och således varit i linje med vår prognos.

  • Viktig förhandling med Mark- och miljödomstolen

Vad gäller ansökan om utökat miljötillstånd till 20 000 ton per år har CirChem fått beskedet att huvudförhandling äger rum hos Mark- och miljödomstolen den 9 juni. Därefter kommer det dröja ytterligare en tid innan beskedet kommer. Att CirChem skulle få ett tillstånd på plats innebär att det blir enklare att förhandla och skriva kontrakt med kunder för volymer som överstiger dagens kapacitet. Vi ser således fortsatt att ett tillstånd skulle utgöra en stark värdedrivare, och att detta kan komma att ske innan årets slut.

  • Justerat värderingsintervall

Med Q1-rapporten presenterad, där intäkterna likt väntat var på låga nivåer, har CirChem en bit kvar till vår helårsprognos för 2022. Med ett utökat miljötillstånd som potentiellt ligger nära väljer vi dock att i denna uppdatering lämna våra estimat oförändrade. Vad gäller vår applicerade EV/EBTDA-multipel har vi däremot antagit en försiktigare ansats och justerar från tidigare 14x till istället 12x på 2026 års prognos. Detta, i kombination med en högre diskonteringsränta till följd av ett ökat avkastningskrav i marknaden, resulterar i ett lägre värderingsintervall, vilket framgår i denna analys. Med det sagt vill vi understryka att vi fortsatt anser att CirChem rent operativt tar steg i rätt riktning, men att det inte går att ignorera befintligt marknadssentiment ur ett värderingsperspektiv.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.