CirChem Q1-21


Fler kundavtal kan vara nära

Trycket ökar på effektivare återvinning inom kemi- och läkemedelsbranschen och CirChem, som den enda kommersiella aktören i Norden som kan adressera behovet, har flera pågående och långt gångna kunddialoger med stora internationella bolag. CirChem har även tagit de första kontakterna utanför Sverige och parallellt med ett utökat miljötillstånd i Vargön samt förberedelserna för utbyggnad, ser vi att fler kundavtal kan vara nära. Bolaget har ett First Mover Advantage, vilket med hänsyn till branschens inträdesbarriärer och inlåsningseffekter för slutkunder, kan bibehållas och skapa utrymme för en större marknadsandel. Tills år 2026 estimerar vi fortsatt ett EBITDA-resultat om 30 MSEK, vilket ligger till grund för ett nuvärde per aktie om 23,5 kr i ett Base scenario.

  • Uppvisar god kostnadskontroll

Under årets första kvartal uppgick CirChems totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till ca -5,4 MSEK, att jämföra med ca -4,4 MSEK under föregående kvartal (Q4-20). Rent procentuellt är det en större ökning om 22 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (1 MSEK) fortfarande är relativt lågt, varför vi inte drar några stora växlar kring detta. I förhållande till Bolagets intäkter och bokfört aktiverat arbete, uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -4,6 MSEK under Q1-21, att jämföra med -4,0 MSEK under fjärde kvartalet 2020. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas CirChems kostnadsbas i linje med våra estimat.

  • Stabil finansiell position

Vid utgången av Q1-21 uppgick CirChems kassa till ca 15,5 MSEK, att jämföra med 22,1 MSEK vid utgången av december. Under Q1-21 uppgick därmed det totala kassaflödet till ca -2,2 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader skulle CirChem vara finansierade tills Q4-21, allt annat lika. Om exempelvis hänsyn även tas till en ökad försäljning, vilket vi räknar med att CirChem kan leverera i år, stärker det såklart kassaflödet och således även likviditeten i Bolaget. Detta blir således en viktig faktor att bevaka utvecklingen kring under kommande månader.

  • Utökat miljötillstånd kan bli en stark trigger

Utifrån vad vi kan utläsa i Q1-rapporten finns ett flertal tänkbara händelser att se fram emot framöver, t.ex. att den inlämnade ansökan om utökat miljötillstånd i Vargön om att hantera 20 000 ton per år, blir godkänd. Dessutom kan ytterligare kund- och partneravtal komma att ingås, parallellt med en ökad försäljning under resten av året.

  • Behåller vårt värderingsintervall

CirChem utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q1-rapporten har vi valt att lämna våra prognoser oförändrade. Vi väljer därmed att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.