CirChem


Finansiella muskler möjliggör utbyggnad

CirChem presenterade nyligen sin Q4-rapport, vilken var i linje med våra förväntningar. Även om Bolaget under inledningen av 2022 varit drabbade av Covid-19 ser vi att steg fortsatt tas mot att bli en större aktör inom återvinning av lösningsmedel. Att kassan fyllts på rejält under februari ser vi såklart positivt på, då detta bidrar till att möjliggöra den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön. Eftersom CirChem fortsätter ta kliv framåt, samt med hänsyn till den aktuella kapitalstrukturen efter genomförd företrädesemission, upprepar vi vårt värderingsintervall i termer av motiverat bolagsvärde i ett Base scenario. Med hänsyn till de nu 16M utestående aktierna, motsvarar det ett nuvärde om 16,1 kr per aktie.

  • Fortsatt ökat intresse

Med CirChems erbjudande kan aktörer öka sin återvinning, minska kostnader för förbränning samt korta ned långa, och i många fall internationella, transportsträckor. I ljuset av ökad geopolitisk oro har dessutom allt fler aktörer börjat överväga att minska sitt beroende av insatsvaror från ”riskfyllda” områden. Detta gynnar en aktör likt CirChem.

  • Har fyllt på kassan

Under februari tillfördes CirChem ca 20 MSEK i nettolikvid via den tidigare annonserade företrädesemissionen. Med hänsyn till detta, och ett antagande om att Bolagets kapitalförbrukning under Q1-22 varit i linje med Q4-21, d.v.s. -2 MSEK/månad, uppskattar vi att CirChems kassa uppgår till omkring 28-29 MSEK per den sista mars 2022. Befintlig kassa antas primärt vara öronmärkt för fortsatt utveckling av CirChems kärnverksamhet, där vi anser att Bolaget vilar på en stark finansiell ställning vilket möjliggör den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön, vilket i sin tur kommer leda till att CirChem kan ta emot större volymer från kunder.

  • Justerat värderingsintervall efter emission

Vi anser att CirChem utvecklas enligt plan, varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i samtliga av våra tre scenarion Base-, Bull och Bear. Dock, med hänsyn till företrädesemissionen och efterföljande balansräkning, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.

  • Pandemin påverkar

Även om vi närmar oss eftermattningen från den pandemin som hållit världen i ett järngrepp under snart två års tid, så är Covid-19 fortfarande en högst påverkande faktor för samhället och aktörer i stort. För CirChems del så har organisationen varit drabbade av Covid-19 under första kvartalet 2022, vilket har resulterat i försenade testkörningar och rening av inkommande lösningsmedel, vilket i sig har inneburit lägre intäkter. Det gör att vi räknar med att den kommande Q1-rapporten, vilken enligt kalendern ska publiceras den 24 maj, kommer att visa låga intäktsnivåer.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.