ChromoGenics Q4-21


Går på offensiven

Med en nyligen presenterad Q4-rapport anser vi att ChromoGenics fortsätter röra sig i rätt riktning i termer av tillväxt, och att Bolagets arbete för att kvalitetssäkra en ökad produktion börjar bära frukt. Det arbetet är oerhört viktigt eftersom det bl.a. är just det som kommer att avgöra hur snabbt ChromoGenics kan öka försäljnings- och marknadsföringstakten under kommande kvartal, och därigenom accelerera sin transformation mot ett industribolag. Vi estimerar fortsatt en omsättning om ca 51 MSEK under 2022, vilket utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 4x på 2022 års prognos, ger ett värde per aktie om 5,4 kr i ett Base scenario. Värdet per aktie har således justerats utifrån ett ökat antal aktier, till följd av den pågående företrädesemissionen under februari/mars 2022.

  • Avslutar 2021 försäljningsmässigt starkt…

ChromoGenics avslutade 2021 starkt där omsättningen under Q4 ökade med hela 584 % mot jämförbart kvartal 2020, för att uppgå till 13,7 MSEK (2,0). Att omsättningen för andra halvan av 2021 utgjorde 87 % av den totala helårsförsäljningen 2021 ser vi som ytterligare ett tecken på att ChromoGenics börjar komma tillbaka i matchen. Att Bolaget dessutom genomfört ett antal nyanställningar på ”sälj- och marknadssidan”, såväl som att en företrädesemission om ca 68 MSEK ska genomföras, anser vi bekräftar ChromoGenics ambitioner att växla upp takten i sin internationella expansion.

  • … och fyller nu på kassan för att inleda en offensiv marknadssatsning

Företrädesemissionen under februari, vilken nyligen blivit säkerställd till ca 80 %, inbringar vid full teckning en nettolikvid om 58 MSEK där merparten, närmare bestämt 66 %, är öronmärkt för driftkostnader och rörelsekapital för att finansiera den kommande marknadsexpansionen. Vi ser detta som en offensiv företrädemission som kommer ge ChromoGenics en bra krigskassa att växa från.

  • Gjorda rekryteringar pekar på ökat säljfokus

Under inledningen av 2022 har ChromoGenics bl.a. rekryterat en Head of Sales såväl som en Head of Supply Chain and Delivery. Vi ser dessa rekryteringar som en signal från ChromoGenics att Bolaget räknar med stigande försäljningsvolymer under kommande kvartal, vilket är något vi kommer att följa utfallet noga kring.

  • Värderingsintervall justerat utifrån emissionen

Vi anser att ChromoGenics utvecklas enligt plan, varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear på 2022 års prognos. Dock, med hänsyn till pågående företrädesemissionen och efterföljande balansräkning, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.