ChromoGenics Q4-18


Vinner bra referensaffärer och har en stark orderbok

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas, baserade på över 30 års FoU, som möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. Efterfrågan för denna typ av lösningar är hög och den adresserbara marknaden är omfattande, 2018 beräknas den globala glasmarknaden ha omsatt över 100 mdUSD. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >120 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta ca 60 MSEK under 2019, där redan ca 28 MSEK, ca 45 %, estimeras finnas i orderboken. Givet gjorda prognoser härleds ett teoretiskt fundamentalt värde per aktie om 1,20 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.


  • Adresserar en omfattande marknad

ChromoGenics adresserbara marknad kan grovt beskrivas bestå av ca 3,8 miljarder kvadratmeter planglas. Sett till marknaden för dynamiska glas, likt ConverLight, så väntas den växa från 0,6 miljoner kvadratmeter 2018 till 38 miljoner kvadratmeter 2027, motsvarande en årlig tillväxttakt om 74 %. ChromoGenics marknad är således minst sagt omfattande i storlek, växer i hög takt och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras.

  • Offertstock om 120 MSEK och välfylld orderbok

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 120 MSEK och en estimerad orderbok omkring 28 MSEK, som sträcker sig mellan perioden Q1-19 till Q3-19E. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras ChromoGenics omsätta ca 60 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att nuvarande orderboken idag motsvarar ca
45 % av den prognosen.

  • Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019

Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat kommer det belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning, innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde. Företrädesemissionen under jan/feb 2019 syftade till att finansiera verksamheten under kommande 12 månader.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.