ChromoGenics Q3-19


Stort fokus på försäljningen 2020

ChromoGenics säljer prestandaglas för fasader, och erbjuder ett totalt fasadkoncept, vilket man är ensam om. Konceptet består av dynamiskt glas, statiskt glas och panelglas med inbyggda solceller, vilka alla möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >350 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta 50 MSEK under 2019 och 75 MSEK under 2020. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 1,10 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • Överträffade våra förväntningar under Q3

Inför Q3-rapporten prognostiserade vi en omsättning om ca 10 MSEK, motiverat bl.a. av att ChromoGenics haft vissa leveransproblem och att därmed vissa orders ”skjutits fram”. Med rapporten presenterade står det klart att ChromoGenics slog våra förväntningar med ca 40 %, då faktisk rapporterad omsättning uppgick till 14 MSEK, något vi anser är en mycket stark prestation. ChromoGenics befinner sig således i en positiv försäljningstrend med successivt stigande omsättning.

  • Offertstock om ca 350 MSEK

Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 350 MSEK, där Analyst Group estimerar att ca 13 MSEK av utestående orderbok kommer tillfalla Q4-19. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras omsättningen till ca 50 MSEK år 2019, vilket därmed även är i det övre intervallet av ChromoGenics egna finansiella mål för helåret 2019.

  • Sputtringsmaskinerna på plats i Uppsala

Under Q3-19 genomfördes en företrädesemission som inbringade ca 67 MSEK. Huvudsyftet med emissionen var att finansiera förvärv av två sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för sputtring. Genom förvärven kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen, säkra sin produktionskvalitet och öka bruttomarginalerna, vilket i kombination med kortare leveranstider möjliggör en högre tillväxttakt i försäljningen. Den sista september lyftes den första sputtermaskinen på plats hos ChromoGenics i Uppsala.

  • Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden

ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat så kommer det att belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.