ChromoGenics Q2-22


Måste skala upp med högre lönsamhet

ChromoGenics presenterade nyligen sin Q2-rapport där försäljningen var lägre än vad vi estimerat. Bolagets fokus är dock fortsatt att gradvis öka, samt konvertera, intresse och affärsmöjligheter till faktiskt bokade orders. Utöver detta är det avgörande att Bolaget stärker sin bruttomarginal, vilket ska ske genom att förbättra produktionsutfallet, öka effektiviteten och sänka råmaterialkostnaderna. Vi ser att ChromoGenics har tagit steg på vägen för att uppnå detta, en trend som måste fortsätta för att varje försäljningskrona ska ge ett tillräckligt täckningsbidrag. Till följd av en lägre omsättning under H1-22 har vi i denna analysuppdatering justerat vårt helårsestimat till ca 28 (41) MSEK under 2022, vilket utifrån tillämpad målmultipel ger ett värde per aktie om 2,3 (3,5) kr i ett Base scenario.

  • Lägre försäljning än väntat

Under Q2-2022 uppgick nettoomsättningen till 2,8 MSEK (1,7), motsvarande en ökning om 67 % Y-Y. I kombination med föregående kvartal (Q1-22), då omsättningen uppgick till 8,5 MSEK, samt Q3-21 och Q4-21, uppgår Bolagets försäljning rullande tolv månader till 32,7 MSEK (8,7). Under andra kvartalet levererades de sista glasen till projektet Gullhaugs torg i Oslo och slutbesiktningen av projektet kvarstår nu, vilket förväntas slutföras under Q3-22. Utöver detta har ChromoGenics producerat glas för ett antal mindre projekt samt för vissa omleveranser som Bolaget åtagit sig att åtgärda. Dessa omleveranser påverkar dock inte försäljningen. Total nettoomsättning av dynamiska glas under Q2-22 var ca 2,1 MSEK (0,2). De statiska produkterna omsatte ca 0,7 MSEK (1,5).

  • Måste fortsätta stärka bruttomarginalen

Sett till den justerade bruttomarginalen vara denna positiv under Q2-22 och uppgick till 13,1 %, utifrån bruttokostnader om totalt -2,9 MSEK (-1,3), att jämföra med 3,3 MSEK i totala intäkter. ChromoGenics skriver att Q2 har färgats av högre kostnader hänförliga till varor såväl som på operativ nivå, och även om leverans- samt kvalitetsproblem av insatsvaror från vissa leverantörer under första kvartalet har förbättrats har efterverkningar funnits kvar under andra kvartalet. Under kommande kvartal är det av stor vikt att ChromoGenics kan stärka sin bruttomarginal ytterligare, vilket är viktigt att bevaka ur ett investerarperspektiv.

  • Justerad prognos och värderingsintervall

ChromoGenics tar operativt fortsatt steg i rätt riktning. Dock har utsikterna för den globala ekonomin och konjunkturen försämrats de senaste månaderna, såväl som att problem har uppstått avseende minskat utbud av varor och ökade råmaterialkostnader. Till följd av detta har vi i denna analys antagit en försiktigare prognos och målmultipel, vilket ligger till grund för det uppdaterade värderingsintervallet som framgår i denna anlays.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.