ChromoGenics Q2-20


Arbetar in sin position för nästa fas

Sammanfattningsvis var Q2-rapporten i linje med våra förväntningar där försäljningsminskningen inte kom som någon överraskning med tanke på de effekterna som Covid-19 medfört, vilket för ChromoGenics inneburit fördröjda beställningar. Under hösten är det viktigt att installationsarbetet av sputtringsmaskinerna fortlöper enligt plan, vilket är ett viktigt steg på stigen till återtagen tillväxt för ChromoGenics. Med anledning av ett förändrat marknadsklimat väljer vi att revidera vår helårsprognos, där vi estimerar att ChromoGenics kan nå en omsättning omkring 23 MSEK under 2020. Givet gjord prognos härleds ett värde per aktie om 25 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

  • Som väntat låg försäljning under Q2

Under Q2-20 uppgick nettoomsättningen till 4,0 MSEK (12,5), med ett rörelseresultat (EBIT) om -15,5 MSEK (-17,6). ChromoGenics känner fortsatt av effekterna från Covid-19, vilket resulterat i bl.a. förskjutna orders från kunder. Som en konsekvens har Bolaget under våren beslutats om bl.a. om uppsägningar och permittering av personal, och de större ordervärdena som var att räkna med under våren är att vänta först längre fram.

  • Burn rate under kontroll

ChromoGenics är inte är lönsamma idag och försäljningen är för tillfället sviktande, varför det blir viktigt att kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklas så neutralt som möjligt. Under Q2-20 uppgick den operativa kapitalförbrukning till ca -6,5 MSEK/månad, att jämföra med -6,3 MSEK/månad under Q1-20. Under vårens avslutning har därmed ChromoGenics, trots en svagare försäljning, lyckats hålla sin kapitalförbrukning under kontroll, vilket vi såklart ser positivt på.

  • Fortsatt fokus på säkerställd kvalitet och produktion

Som vi tidigare har kommunicerat så är det av fortsatt stor vikt att ChromoGenics kan säkerställa sin kvalitet och produktionskapacitet, där Bolaget i sin Q2-rapport skriver att arbetet med monterings- och installationsprocessen relaterat till sputtringsmaskinerna fortsätter, där intrimningen av processen för Wolframoxid beräknas vara klar under november och motsvarande intrimning av processen för Nickeloxid beräknas vara avslutad under december. Det här blir därmed två viktiga milstolpar att hålla utkik efter under hösten.

  • Viktigt att utvecklas med god likviditet

Givet en fortsatt burn rate i linje med H1-20, skulle det innebära att ChromoGenics är finansierade fram tills slutdelen av 2020, allt annat lika. Samtidigt ska det nämnas i Bolaget i balansräkningen har ca 15 MSEK i tillgängliga fordringar, vilka kan komma att inkluderas i kassaflödet under hösten. Det, i kombination med en försäljning som vi fortfarande tror kan öka kommande månader, kan ge ett kontrollerat kassaflöde.

4

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.