ChromoGenics Q1-22


Fokus på att konvertera leads

ChromoGenics fortsätter sin resa från ett utvecklingsbolag i Uppsala till ett industribolag med internationellt fokus. Den adresserbara marknaden drivs fortsatt av ökade ESG-investeringar och digitalisering, vilket ChromoGenics kan kapitalisera på. Idag, jämfört med för ett år sedan, har ChromoGenics en stark produktportfölj, ett dokumenterat kunderbjudande och förutsättningarna att leverera, vilket bl.a. den stora affärer till Gullhaugs Torg 5 i Oslo visar på. Den nyligen presenterade Q1-rapporten visade dock på en försvagad orderbok, samtidigt som Bolaget nämner att antalet leads har ökat och inflödet av potentiella affärer ser starkt ut, varpå det nu blir viktigt att konvertera dessa intressen till faktiska orders. Parallellt med att Bolaget rent operativt tar fortsatta kliv framåt, har dock det ekonomiska klimatet blivit minst sagt turbulent, vilket påverkar även ChromoGenics. Med hänsyn till detta estimerar vi en omsättning om ca 41 MSEK (51) under 2022, vilket utifrån tillämpad målmultipel ger ett värde per aktie om 3,5 kr i ett Base scenario.

  • Fortsätter att öka försäljningen

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 8,5 MSEK (1,6), motsvarande en ökning om 427 % Y-Y, vilket innebär att ChromoGenics levererade den näst högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal sedan det tredje kvartalet 2019. Rullande tolv månader uppgår därmed ChromoGenics omsättning till 31,6 MSEK (11,0). Under Q1-22 har delleveranser av den stora ordern till Gullhaugs Torg 5 avseende en ny byggnad i Oslo fortsatt och faktureringen uppgick till drygt 4,5 MSEK, vilket således utgjort cirka 53 % av nettoomsättningen under Q1-22.

  • Samarbetet är i linje med den nya strategin

Under februari ingick ingicks ett samarbete med Finnglass, vilket är ett led i ChromoGenics strategiska riktning, d.v.s. att ChromoGenics ska fokusera mer på sin kärnverksamhet och istället via samarbeten med aktörer i glasbranschen med redan existerande nätverk, nå slutkunden. Avtalet med Finnglass är ett steg på vägen för detta. Under maj erhöll Chromogenics sin första order från Tyskland, där projektet sker tillsammans med lokala aktörer i den tyska glasbranschen. Ordervärdet om 0,8 MSEK är av mindre karaktär, men likväl strategiskt viktigt då det innebär ett steg in i Tyskland som är en stor marknad. Detta projekt kan komma att öppna nya dörrar framöver för fler affärer.

  • Justerad prognos och värderingsintervall

ChromoGenics tar operativt fortsatt steg i rätt riktning. Dock har utsikterna för den globala ekonomin och konjunkturen försämrats de senaste månaderna, såväl som att problem har uppstått avseende minskat utbud av varor och ökade råmaterialkostnader. Till följd av detta har vi i denna analys antagit en försiktigare prognos och målmultipel, vilket ligger till grund för det uppdaterade värderingsintervallet som framgår i denna anlays.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.