Chordate Medical Q4-22


Fokus på att visa Proof of Concept

Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion vad gäller bolagsvärde. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av att den nyligen genomförda företrädesemissionen resulterade i ca 75m tillkommande aktier, att jämföra med 103m som vi tidigare räknat med. Med hänsyn till detta ger det ett Exit-värde per aktie om 3,0 kr i ett Base scenario. Chordate har en uttalad strategi att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”, där vi fortsatt ser att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år.

  • Allt fler kliniker erbjuder K.O.S

Chordates italienska distributör Vedise har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling på elva kliniker runt om i landet, där Chordate själva räknar med att antalet kliniker som erbjuder K.O.S kommer fortsätta att öka. Det är tydligt att de positiva resultaten från migränstudien har bidragit positivt till Chordates vidare etablering i Italien, en marknad som är minst sagt viktig med tanke på att landet är en av Europas största medtech-marknader. Ett Proof of Concept i termer av marknadspenetration i Italien bevisar att behandlingen går att kommersialisera. Detta är viktigt för att lyckas attrahera en potentiell uppköpare. Utöver Italien har Chordate närvaro på flera andra marknader, exempelvis Tyskland, Israel, Finland, Saudiarabien m.fl.

  • Intressant transaktion där Pfizer köpte Biohaven

Under 2022 meddelade Pfizer att de ingått ett definitivt avtal om att förvärva Biohaven Pharmaceutical som har utvecklat medicinprodukten Nurtec ODT, vilken används för både akut migrän såväl som i förebyggande syfte, där Pfizer själva räknar med att de ska kunna öka försäljningen av Biohavens produkter till en peak sales-nivå om 6 miljarder dollar. Vi ser detta som ett tydligt bevis av den strategi som många stora medtech- och pharma-aktörer arbetar utifrån, d.v.s. att dessa aktörer tjänar mer på att förvärva mindre företag som uppvisat Proof of Concept och har stor marknadspotential, istället för att själva, i egen regi, utveckla innovativa behandlingar. Detta har lett till att många små, snabba och riskvilliga företag levererar bevisade och relativt billiga medtech- och pharmaprojekt, som de stora aktörerna sedan köper upp – exempelvis likt Pfizers köp av Biohaven.

  • Värderingsintervallet kvarstår

Utifrån nuvarande värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt illustrativa bolagsvärde vid en potentiell Exit om 695 MSEK (695) i ett Base scenario. Med hänsyn till utfallet av den tidigare företrädesemissionen, där vi dessförinnan antog full teckning, tillkom ett färre antal aktier än vad vi räknat med. I termer av värde per aktie höjs därmed vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion. Detta är dock en teknisk justering då vi som nämnt behåller vår tidigare härledda Exit-värdering i absoluta tal.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.