Chordate Medical Q4-20


Pilarna pekar rätt igen

Två månader har redan passerat i det nya året och Chordates viktiga migränstudie är åter på banan, där sista patienten estimeras vara färdigbehandlad under juli 2021. I och med höstens emissioner har kassan fyllts på, vilket i kombination med att samtliga lån har återbetalats minskar den finansiella risken på kort sikt. Framöver är såklart migränstudien fortsatt högintressant, tillsammans med en möjlig försäljningsökning inom rinit-segmentet. Vi bedömer fortsatt att de närmaste 12 månaderna innehåller flera potentiella triggers i aktien och i samband med Q4-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra estimat, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall med ett motiverat nuvärde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt effektivt nyttjande av rörelsekapitalet

Som väntat var försäljningen under Q4-20 låg, där försäljningsminskningen var helt hänförlig till pandemins påverkan. Samtidigt minskade Chordates totala rörelsekostnader med 10 %, och uppgick till -5,7 MSEK (-6,4) under fjärde kvartalet 2020. Detta, i kombination med ett fortsatt effektivt utnyttjade av tillgängligt rörelsekapital, gjorde att Bolaget kunde fortsätta hålla en låg operativ burn rate, vilken uppgick till ca -1,3 MSEK/månad under Q4-20.

  • Migränstudien åter på banan

Sista delmomentet i migränstudien har återstartats och nya patienter har kunnat inkluderas i studien. Nuvarande prognos, vilket har kommunicerats tidigare, är att sista patienten förväntas vara färdigbehandlad under juli 2021. Ännu ska ytterligare 40 patienter identifieras och rekryteras till de finska studieklinikerna, vilket, baserat på att klinikerna sedan länge varit förbereda på att genomföra studien på kort tid, ska vara möjligt inom den planerade tiden.

  • Positiva signaler från Saudiarabien

Chordates rinitbehandling täcks av privat sjukvårdsförsäkring på ca 25 % av de ca 127 privata sjukhusen i Saudiarabien, vilket har lett till att Bolagets distributör har fått hälsovårdsministeriets godkännande att genomföra en utprovning på ledande offentliga sjukhus i de tre största städerna i landet. I ett scenario där utfallet av detta arbete kan leda till ett nationellt tillstånd att få sälja till de ca 415 offentliga sjukhusen i Saudiarabien, ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien under kommande månader.

  • Behåller tidigare värderingsintervall

I samband med Q4-rapporten har vi enbart gjort mindre justeringar i våra estimat för åren 2021-2024, där vi fortsatt räknar med en god utveckling inom både migrän- och rinit-delen av verksamheten. Vi väljer därför att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.