Chordate Medical Q3-21


Är i sitt bästa läge någonsin

Chordate fortsätter sin kommersiella resa med ett primärt fokus mot migränområdet och genom den pågående inlösen av TO7 ser Chordate ut att kunna stärka sina kassa rejält. Utöver befintliga marknader är nu siktet även inställt mot USA, där en förstudie för marknadstillstånd hos FDA pågår. Efter en slutförd förstudie under Q1-22E, är ambitionen att en fullständig ansökan ska kunna lämnas in under H2-22. Givet en stärkt kassa och balansräkning, CE-märkning inom EU för migränindikationen, påbörjad försäljning inom migränområdet samt ambitionen att ta klivet in på den amerikanska marknaden, anser vi att Chordate befinner sig i en position som bara kan beskrivas som den hittills bästa i företagets historia. Vi upprepar därmed vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde, vilket med hänsyn till, och justerat för, ett antagande om fullt nyttjande av TO7, motsvarar ett nuvärde per aktie om 3,0 kr i vårt Base scenario.

  • Inga överraskningar i rapporten

Likt H1-21 var även Chordates försäljning under årets tredje kvartal blygsam, och uppgick till endast 0,2 MSEK (0,02), med ett EBITDA-resultat om -3,4 MSEK (-3,7). Samtidigt ser vi fortsatt tecken på att det börjar hända allt mer och mer på Bolagets olika marknader. Detta, i kombination med mer av ett ”normalläge” i världen, gör att vi håller kvar vid vår tro om att Chordates försäljning kan öka successivt under kommande kvartal.

  • Blickar mot andra sidan Atlanten

Chordate genomför en förstudie avseende marknadstillstånd i USA tillsammans med ett välrenommerat amerikanskt konsultföretag, där målbilden är att arbetet ska vara klart någon gång under Q1-22. Projektet är dessutom inriktat mot att preliminärt komma vidare till ingivandet av en fullständig ansökan under andra halvan av år 2022. Även om en faktisk försäljningsstart i USA ligger långt fram i tiden, ser vi att stegvisa framgångar i ansökningsprocessen potentiellt kan komma att öppna ögonen bland fler tänkbara ”tagare” till Chordate, d.v.s. uppköpare, vilket i sig skulle vara värdedrivande.

  • Räknar med att kassan stärks rejält

Kostnadsbasen under Q3-21 var i linje med våra förväntningar och vi ser positivt på att Chordate även under tredje kvartalet har utvecklats med god kostnadskontroll. Vid utgången av september uppgick kassan till 7,7 MSEK och med hänsyn till att aktien just nu handlas omkring 2 kr, ser vi chanserna som goda att Chordate kan komma att tillföras närmare 36 MSEK från TO7.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Vi anser att Chordate utvecklas enligt plan, varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear. Dock, med hänsyn till ungefär 48 miljoner tillkommande aktier, givet fullt nyttjande av TO7, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.