Chordate Medical Q2-23


Uppmärksammas internationellt

Chordate fortsätter att fokusera på att visa försäljningsframgångar i utvalda nyckelmarknader för att därigenom komma närmare målsättningen om att bolaget vid en lämplig tidpunkt ska säljas, en s.k. ”Exit”. Vi upprepar vår tro om att en sådan försäljning skulle kunna vara tänkbar att inträffa inom en period om 2-3 år. Då Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion, där vi ser ett tänkbart Exit-värde per aktie om 3,0 kr (3,0) i ett Base scenario.

  • Migränstudien får stor uppmärksamhet

Chordates migränstudie PM007 har under juni presenterats på American Headache Society Scientific Meeting i Austin Texas såväl som i Berlin på kongressen The German Migraine and Headache Society. Presentationerna togs emot väl och med stort intresse, där Chordate även efter dialog med läkare kunde bekräfta det stora behovet som finns kopplat till ett kompletterande behandlingsalternativ av kronisk migrän. Chordate har därefter blivit inbjudna att presentera sin migränbehandling på International Headache Congress (IHC) 2023 under september i Seoul och under oktober ska Chordate dessutom närvara på Deutscher Schmerzkongress i Mannheim och under november vid Neurologdagarna i Helsingfors. Det är mer än tydligt att Chordate, på kort tid, har fått och ännu får mycket uppmärksamhet kring sin migränbehandling.

  • Något ökade kostnader under kvartalet

Under Q2-23 uppgick Bolagets totala rörelsekostnader till 7,2 MSEK (5,4), vilket rent procentuellt är en ökning om 33 % mot Q2-22, och i termer av absoluta tal 1,8 MSEK. Jämfört med föregående kvartal (Q1-23), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick ca 6,6 MSEK, innebär dock andra kvartalets utveckling en kostnadsökning om endast 0,6 MSEK. Vi antar att en viss del av kostnaderna under Q2-23 är hänförliga till de event som Chordate har närvarat på, vilket får ses som en nödvändig investering på vägen mot att bereda Bolaget för en framgångsrik försäljning. Framgent räknar vi med att marknadsföring och försäljningsrelaterade kostnader kommer att stå för en större andel av Chordates totala kostnadsbas.

  • Ännu en stabil finansiell position

Efter att ha fyllt på kassan under inledningen av 2023 via den tidigare genomförda företrädesemissionen uppgick kassan vid utgången av juni till ca 21,8 MSEK. Under Q2-23 uppvisade Bolaget en kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -2,1 MSEK/månad vilket därmed är en förbättring jämfört med -2,8 MSEK/månad under årets första kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning som under Q2-23 även efter utgången av juni, skulle Chordate vara finansierade tills omkring Q1 2024, allt annat lika.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.