Chordate Medical Q2-22


Tydlig värdedrivare i närtid

Chordates nyligen presenterade Q2-rapport innehöll inga direkta överraskningar och rent operativt fortsätter Bolaget att ta steg i rätt riktning. Den 8-11 september ska ett subgruppsresultat från Chordates kliniska studie PM007 presenteras på Migraine Trust International Symposium 2022, vilket kan komma att utgöra en stark värdedrivare i Chordates aktie, givet att resultaten är goda. Detta då resultaten skulle utgöra ett direkt stöd för Bolagets marknadsföring av, och försäljningsmål för, K.O.S-behandlingen för patienter med kronisk migrän. Vad gäller de finansiella prognoserna för Chordate har vi i denna analysuppdatering gjort vissa uppdateringar vilket påverkar värderingsintervallet, där vi ser ett nuvärde per aktie om 1,9 kr i ett Base scenario.

  • Rapporten i siffror och finansiell position

Under Q2-22 var försäljningen fortsatt blygsam, samtidigt som Chordates totala rörelsekostnader uppgick till -5,4 MSEK (-5,7). Jämfört med föregående kvartal (Q1-22), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick till -6,9 MSEK, innebär utveckling under Q2 en kostnadsminskning om 1,5 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på. Vid utgången av juni uppgick kassan till 15,8 MSEK och under Q2-22 uppgick den operativa kapitalförbrukningen till -1,9 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under juni, skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika.

  • ”Återanvänder” smart marknadsmodell

Chordate har ingått avtal med Pharmore PSR LTD och MTIGER GmbH för introduktion av migränbehandlingen på den israeliska respektive tyska marknaden. Både den tyska och israeliska vårdmarknaden är stor och precis som för marknaderna i Storbritannien och gulfområdet så är Chordates ambition att genom dessa avtal få ett samarbete med marknadsexperter som arbetar fokuserat och initierat, direkt på uppdrag av Chordate. Som vi tidigare har skrivit anser vi att Chordates valda strategi i Storbritannien skulle kunna resultera i en snabbare expansion i marknaden, vilket därmed också skulle återspegla sig i Chordates försäljningssiffror. Vi ser därför positivt på att Bolaget valt att tillämpa denna strategi även i Israel och Tyskland.

  • Uppdaterar värderingsintervallet

Med Q2-rapporten presenterad väljer vi att i denna analysuppdatering justera våra estimat i samtliga scenarion. I kombination med en bibehållen målmultipel om P/S 7x, på 2025 års prognos, såväl som diskonteringsränta om 10 %, framgår vårt uppdaterade värderingsintervall i denna analys.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.