Chordate Medical Q2-19


Stärkt kassa och fortsatt fokus mot migränmarknaden

Chordate har under tio år utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. Fram till 2022 prognostiseras Chordate öka omsättningen till omkring 35 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1 MSEK 2018 (nettoomsättning). Med tillämpad målmultipel och en diskonteringsränta om 10 %, motiveras ett nuvärde om 1,5 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Stabil kostnadskontroll under Q2 och stärkt kassa

Under Q2-19 uppgick omsättningen till 0,4 MSEK (0,5) och var likt väntat således inte på någon högre nivå. Rörelsekostnaderna uppgick till -4,9 MSEK (-4,9) vilket innebär att Chordate fortsätter att utvecklas med en stabil kostnadskontroll, något som är extra viktigt i dagens läge. Vid utgången av Q2-19 uppgick kassan till 1,4 MSEK, men efter perioden har Chordate tillförts ca 10 MSEK via en riktad emission under augusti månad.

  • Intressant investerare i den riktade emissionen

Chordates distributör i Italien, Vedise Hospital, tecknade för en betydande del i den riktade emissionen och har även meddelat en ambition att aktivt bidra till Chordates utveckling. Vedise ingick ett distributörsavtal med Chordate under hösten 2018, under våren 2019 lades en första större kommersiell order och nu väljer Vedise att även investera och aktivt engagera sig i Chordate. Ur ett investeringsperspektiv är detta minst sagt positivt.

  • Framgångsrikt genomförd interimanalys av klinisk studie avseende kronisk migrän

Chordate lägger under 2019 stort fokus på migränmarknaden där en migränstudie sedan en tid tillbaka har pågått i Tyskland, fördelat på fyra kliniker. Under maj publicerades information från den interimanalys som genomförts under våren, där utfallet var positivt. Slutsatsen som kunde dras från rapporten var att den rekommendation som Chordate fått, bekräftar att studien är på rätt spår, med ursprunglig utformning. I och med denna bekräftelse av interimanalysen så kommer Chordate fortsätta med förberedelserna för registreringsprocessen för CE-märkning av migränindikationen.

  • Stor potential i migränmarknaden

Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 80 mdSEK år 2026. Chordate vill med sin K.O.S-behandling reducera de besvär som migrän medför. Vid en potentiell kommersialisering kan uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.