Chordate Medical Q1-22


Planen för 2022 fortsatt intakt

Chordate presenterade nyligen sin Q1-rapport och vi anser fortsatt att Bolaget verksamhetsmässigt befinner sig i en bra position. Den vetenskapliga artikeln om migränstudien, som skulle kunna bli publicerad under senhösten 2022, kan utgöra en stark värdedrivare i aktien och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt tidigare värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 2,2 kr i ett Base scenario.

  • Blygsam försäljning men god kostnadskontroll

Under Q1-22 var Chordates försäljning blygsam, samtidigt som de totala rörelsekostnader uppgick till -6,9 MSEK (-5,8), en ökning om 17 % mot Q1-21. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q4-21), då Chordates totala rörelsekostnader uppgick ca -7 MSEK, innebär första kvartalets utveckling en kostnadsminskning om 0,1 MSEK. Vi drar således slutsatsen att Chordate har verkat med en stabil kostnadsutveckling under Q1-22. Vid utgången av mars uppgick kassan till 21,6 MSEK och givet en fortsatt burn rate i linje med Q1-22 (-2,5 MSEK/månad), skulle Chordate vara finansierade tills omkring årsskiftet 2022/2023, allt annat lika. Det ska dock tilläggas, med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna för Q1-22, samt en potentiellt stigande försäljning framgent, att utrymme finns för ett bättre rörelsekapital under de närmaste månaderna.

  • Pågående De Novo-ansökan i USA

Gällande USA ska Chordate påbörja en s.k. De Novo-ansökan vilket innebär en ansökningsprocess som är anpassad för Medtech-produkter med låg- till medelhög risk som inte redan har lanserade motsvarigheter på den amerikanska marknaden. Detta skulle, för Chordate, potentiellt kunna innebära en snabbare Go to market och lansering i USA.

  • Patientstudien närmar sig sitt slut

Patientstudien för behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän förväntas avslutas under sommaren 2022, vartefter målsättningen är att få en vetenskaplig artikel publicerad under senare delen av hösten. Givet att artikeln styrker Chordates behandlingsmetod för kronisk migrän, ser vi att det dels skulle kunna utgöra en bra värdedrivare i aktien, dels att det kommer att stödja Chordates säljarbete på samtliga adresserbara marknader.

  • Värderingsintervallet kvarstår

Med Q1-rapporten presenterad, där intäkterna var på låga nivåer, har Chordate en bit kvar till vår helårsprognos för 2022. Då ännu tre kvartal återstår att rapportera väljer vi dock att i denna uppdatering lämna våra estimat oförändrade. I kombination med att vi även behåller vår applicerade målmultipel om P/S 7x på 2024 års prognos, såväl som diskonteringsränta om 10 %, upprepar vi i samband med denna uppdatering vårt värderingsintervall.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.