ChargePanel Q4-23


Utökat innovationsfokus för långsiktig tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har under helåret 2023 uppvisat en hög aktivitet genom att ha signerat totalt 15 nya kunder, stärkt plattformen och kunderbjudandet samt påvisat en stark tillväxtpotential med strategiska samarbeten och befintliga kunder. ChargePanel estimeras fortsätta fokusera på systemutveckling och innovation för att säkerställa tillväxt på både kort- och långsikt. Det stärkta kunderbjudandet estimeras bädda för en fortsatt geografisk expansion och ökade återkommande intäkter under helåret 2024 och framåt. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 21 MSEK under helåret 2024, baserat på en EV/S-multipel om 3,6x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,3 kr (7,3) i ett Base scenario, motsvarande ett bolagsvärde (Market Cap) om 71 MSEK (119).

  • Hög tillväxt under helåret 2023

Under Q4-23 uppgick ChargePanels omsättning till 2,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 53 % Y-Y och 41 % Q-Q. Med en hög tillväxt under Q4-23 står det klart att ChargePanel även uppvisar ett starkt helår 2023, med en tillväxt om 91 %. Omsättningen under helåret 2023 uppgick till 8,8 MSEK (4,6), varpå intäktsökningen har drivits av en hög nykundsanskaffning samt ökade återkommande intäkter från Bolagets befintliga kundportfölj. Trots ett högt affärstempo och stark tillväxt under helåret 2023, var omsättning något i underkant av Analyst Group estimat om 10,2 MSEK.

  • Geografisk expansion möjliggör tillväxt framgent

Under helåret 2023 har ChargePanel totalt säkrat 15 nya kundavtal, vilket innebär att Bolagets kundportföljer överstiger 30 bolag vid årsskiftet. Bolaget har därmed stärkt kundportföljen och den geografiska närvaron, varpå de två nya kundavtalen under Q1-24 innebar att ChargePanel uppnådde Bolagets målsättning om närvaro på samtliga kontinenter.

  • Stärkt kassan efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång har ChargePanel genomfört en företrädesemission, som innebar att Bolaget tillförs en nettolikvid om 11,7 MSEK, efter emissionskostnader. ChargePanel stärker därmed nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på de tillväxtmöjligheter Bolaget besitter. Kapitaltillskottet avses att användas för att driva innovation och systemutveckling, öka försäljningsinsatserna och återbetala ett konvertibellån.

  • Förlängd prognosperiod till år 2026

Analyst Group har förlängt prognosperioden till år 2026. Nettoomsättning estimeras uppgå till 64,6 MSEK år 2026, drivet av fortsatt nykundsanskaffning, utökade samarbeten och en stark underliggande marknadstrend. Dock givet en lägre nettoomsättning än estimerat och med hänsyn tagen till genomförd företrädesemission har vi valt att revidera våra prognoser. Följaktligen har vi uppdaterat vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.