ChargePanel Q4-22


Står inför tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) erbjuder en SaaS-plattform för drift och hantering av laddinfrastruktur för eldrivna fordon (EV). Under helåret 2022 har ChargePanel knutit betydande kunder såsom Bumblebee EV och P-Air, samt efter kvartalets utgång ingått ett samarbetsavtal, med Easypark, det tekniska samarbetsavtalet underlättar roaming mellan plattformar och stärker kund-erbjudandet. Med befintlig kundportfölj, strategiska samarbetspartners och fortsatt kundanskaffning står Bolaget redo för fortsatt geografisk expansion och tillväxt. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 13,1 MSEK under helåret 2023, baserat på en EV/S-multipel om 10,5x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 8,0 kr (9,5) i ett Base scenario.

  • Nettoomsättning något under våra förväntningar

Nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 1,6 MSEK (1,0), motsvarande en tillväxt om 55 % mot jämförbart kvartal föregående år och 72 % Q-Q. Intäktsökningen härleds i synnerhet till att ChargePanel har signerat två nya kunder under kvartal fyra, Bumblebee EV i oktober och P-Air i december, samt ett ökat antal uppkopplade laddpunkter. För helåret 2022 uppgick nettoomsättning till 4,6 MSEK (4,1), vilket var något under vårt estimat om 5,3 MSEK, vilket är ett resultat av mindre onboarding-intäkter än estimerat. ChargePanel meddelade under Q3-22 att Bolaget har påbörjat arbetet med att optimera affärsmodellen mot en mer renodlad SaaS-modell, vilket antas stabilisera Bolagets intjäning framgent. Därutöver guidar Peter Persson, VD för ChargePanel, att intäkterna i januari månad har ökat med 457 % Y-Y vilket ger en antydan om tillväxten, samtidigt som Bolaget fortsatt har expanderat kundportföljen.

  • Bygger långsiktigt värde

Antalet uppkopplade laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende Bolagets återkommande intäkter och enligt Analyst Groups estimat har Bolaget kontinuerligt ökat antalet uppkopplade laddpunkter. Bolaget har under det fjärde kvartalet 2022 ökat antalet uppkopplade laddningspunkter med ca 278 % Y-Y, vilka därmed estimeras uppgå till ca 3 780 laddpunkter. Ökningen av antalet uppkopplade laddpunkter bygger ett långsiktigt värde och bäddar för en stabilare intjäning framgent. Ökningen härleds i synnerhet till att ChargePanel har knutit till sig åtta Enterprise-kunder under året  och genom att befintliga kunder expanderar sina laddningsnätverk.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet en något lägre omsättning och högre EBITDA-förlust under Q4-22 än estimerat har vi valt revidera våra finansiella prognoser för perioden 2023-2024, likväl vårt värderingsintervall. Detta då vi bedömer att ChargePanel kan möta svårigheter att uppfylla våra tidigare prognoser för helåret 2023. Samtidigt ställer Bolaget om affärsmodellen mot en mer renodlad SaaS-modell, vilket estimeras resultera i en något lägre omsättning i ett kortare perspektiv, men samtidigt resultera i en minskad kostnadsmassa.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.