ChargePanel Q3-23


Laddat med tillväxt inför år 2024

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har under år 2023 uppvisat en hög affärsaktivitet, genom att ha signerat totalt elva (11) nya kunder, stärkt kunderbjudandet och tillväxtpotentialen genom strategiska samarbeten, samt fortsatt uppvisat hög tillväxt avseende antalet uppkopplade laddpunkter. ChargePanel besitter en bred kundportfölj med närvaro på fem kontinenter och har en god position för att exekvera på Bolagets tillväxtstrategi. Den stärkta marknadspositionen utgör en stabil grund för fortsatt geografisk expansion och tillväxt slutet av år 2023, samt under helåret 2024. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 28,4 MSEK under helåret 2024, baserat på en EV/S-multipel om 4,6x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,3 kr (7,6) i ett Base scenario.

  • Tillväxt om 86 % Y-Y under det tredje kvartalet

ChargePanels uppvisade en tillväxt om 86 % Y-Y under Q3-23, där omsättning uppgick till 1,7 (0,9). Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) har dock intäkterna minskat med cirka 36 %, eller 0,9 MSEK i absoluta tal. Dock ska det tilläggas att intäkterna för det nio första månaderna uppgår till 6,4 MSEK och så når Bolagets intäkter LTM 7,9 MSEK, vilket kan sättas i relation till helåret 2022 om 4,6 MSEK. Tillväxt under år 2023 är drivet av ett högt antal nya kunder, vilket bekräftar ett starkt kunderbjudande, samt stark tillväxt inom antalet uppkopplade laddpunkter. Under kvartalet har ChargePanel fortsatt det höga affärstempot med två nya Enterprise-kunder och efter kvartalets utgång ytterligare två till, vilket sammantaget innebär att ChargePanel har tecknat elva (11) nya kunder under år 2023.

  • Minskad kostnadskostym

ChargePanels EBIT-resultat under kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (-3,7), vilket motsvarar en resultatförbättring om 0,3 MSEK Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal innebär resultatet en EBIT-försämring om 0,1 MSEK (-3,3), förklarat av en lägre omsättning under kvartalet. Sett till ChargePanels kostnadsbas (exkl. COGS) uppgick dessa till 3,9 MSEK och kan jämföras med motsvarande kvartal föregående år om 4,1 MSEK och 4,3 MSEK under föregående kvartal. Trots att Analyst Group tidigare estimerade en något starkare effekt av organisationsförändringarna så är ChargePanel i en expansiv fas, där Bolaget under kvartalet har bibehållit en hög aktivitet, vilket har resulterat i ett fortsatt starkt momentum.

  • Laddar för ett rekordår

Under det tredje kvartalet har ChargePanel bäddat för en fortsatt uppskalning av Bolagets intäkter fragment, både genom fortsatt nykundsanskaffning, utökade samarbeten och ett växande antal uppkopplade laddpunkter. Givet det höga affärstempo, med bland annat nya kunder på nya geografiska marknader, förväntas ChargePanel uppvisa en hög tillväxt under år 2024, varför vi har valt har uppdatera våra estimat, dels för Q4-23 och för helåret 2024. Följaktligen har vi uppdaterat vårt värderingsintervall i Base- och Bull scenariot.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.