ChargePanel Q2-23


Högt affärstempo bäddar för ett rekordår

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har under det första halvåret 2023 uppvisat en hög aktivitet, genom att ha signerat åtta (8) nya kunder, tecknat strategiska avtal med Parkster och EasyPark, samt fortsatt uppvisa hög tillväxt i antalet uppkopplade laddpunkter. ChargePanel besitter en bred kundportfölj med närvaro på fem kontinenter och har genom samarbetsavtal och teknisk utveckling stärkt kunderbjudandet. Den stärkta marknadspositionen utgör en stabil grund för fortsatt geografisk expansion och tillväxt under H2-23. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 13,1 MSEK under helåret 2023 och baserat på en EV/S-multipel om 10,5x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,6 kr (7,8) i ett Base scenario.

  • Nettoomsättningen ökar både Y-Y och Q-Q

ChargePanels har presenterat ett starkt kvartal, med en tillväxt uppgående till 82 % Y-Y och 29 % Q-Q. Nettoomsättningen under Q2-23 uppgick till 2,6 MSEK (1,5), härlett till en hög nykundsanskaffning under kvartalet och ökade återkommande intäkter. Under årets första kvartal uppgick EBIT-resultatet till
-3,3 MSEK (-3,5), vilket motsvarar en förbättring om ca 0,2 MSEK Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal försämrades dock EBIT-resultatet med ca 0,1 MSEK, dock ska det tilläggas att ChargePanel har ökat intäkterna med 29 % Q-Q, samtidigt som totala rörelsekostnader (inkl. COGS) har ökat med 13 % Q-Q. De totala rörelsekostnaderna (inkl. COGS) uppgick till 6,0 MSEK (5,0). Tidigare kommunicerade organisationsförändringar förväntas ge effekt under Q3- och Q4-23.

  • Större kundportfölj medför ökade återkommande intäkter

ChargePanel har uppvisat högt affärstempo under Q2-23 och har totalt tecknat åtta (8) nya kunder sedan årsskiftet, varav sex (6) under Q2-23. Därmed uppgår den totala kundportföljen till 24 kunder med en geografisk närvaro på fem kontinenter, däribland nya kunder i USA, Australien och Asien. Antalet uppkopplade laddpunkter utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende Bolagets återkommande intäkter. Antalet uppkopplade laddpunkter har ökat med ca 62 % från årsskiftet, vilket därmed estimeras uppgå till 6 124 stycken (2 160). Därutöver avser de nya kunderna ansluta ytterligare 6 300 laddpunkter tills slutet på år 2024, vilket enbart avser Bolagets nya kunder från år 2023. En större kundbas bidrar till ökade återkommande intäkter, genom både prenumerations-intäkter och anslutna laddpunkter.

  • Vi upprepar våra prognoser

Nettoomsättning uppgick till 4,7 MSEK (2,1) under H1-23, motsvarande en tillväxt om 120 % mot jämförbar period föregående år. Givet det höga affärstempo, med bland annat nya kunder på nya geografiska marknader, som ChargePanel har uppvisat under H1-23, förväntas Bolaget fortsatt uppvisa en hög tillväxt under H2-23. Detta i kombination med ett stärkt kunderbjudande genom både samarbetsavtal och utvecklade tjänster, väljer Analyst Group att bibehålla våra prognoser för prognosperioden, år 2023–2025.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.