ChargePanel Q1-24


Inleder året med substantiell tillväxt

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) uppvisade under helåret 2023 en hög affärsaktivitet och har påvisat en stark tillväxtpotential genom strategiska samarbeten, samt stärkt plattformen och kunderbjudandet. Den solida grunden som ChargePanel har byggt upp under fjolåret har resulterat i en stark inledning av år 2024, där Bolaget bland annat växte de återkommande intäkterna med 78 % Y-Y och 44 % Q-Q. ChargePanel estimeras fortsatt fokusera på systemutveckling och innovation för att säkerställa tillväxt på både kort- och långsikt. Det stärkta kunderbjudandet estimeras bädda för en fortsatt geografisk expansion och ökade återkommande intäkter under helåret 2024 och framåt. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 19 MSEK, och baserat på en EV/S-multipel om 3,6x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,1 kr (3,3) i ett Base scenario.


  • Inleder året med hög tillväxt

Under det första kvartalet uppgick ChargePanels omsättning till 3,5 MSEK (2,4), vilket motsvarar en tillväxt om 71 % Y-Y och 47 % Q-Q. Omsättningen under kvartalet är även den högst uppmätta för ett kvartal och innebär även att ChargePanel uppvisar en sekventiell tillväxt för andra kvartalet i rad, med en tillväxt om 41 % Q-Q under Q4-23 och 47 % under Q1-24. Intäktsökningen under kvartalet härleds till en hög on boarding under helåret 2023 och inledning av år 2024, tillsammans med utökade samarbeten inom den befintliga kundportföljen. ChargePanels återkommande intäkter växte med 78 % Y-Y, vilket ligger till en grund för en stabilare intäktsföring framgent.

  • God kostnadskontroll under kvartalet

Under Q1-24 uppgick ChargePanels totala rörelsekostnader till 4,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 9 % Y-Y, men en minskning om 16 % Q-Q. ChargePanel har gentemot Analyst Groups estimat (4,4 MSEK) utvecklats med en god kostnadskontroll, där Bolaget balanserar marknadssatsningar med en hållbar kostnadskostym. EBIT-resultatet uppgick till -3,1 MSEK, motsvarande en förbättring om 4 % Y-Y och 27 % Q-Q.

  • Når 10 000 uppkopplade laddpunkter

I maj månad meddelade ChargePanel att Bolaget har uppnått 10 000 uppkopplade laddpunkter till SaaS-plattformen. Utöver att det utgör en milstolpe för Bolaget, vilket kan sättas i relation till 8 100 vid utgången av år 2023 eller 3 800 vid utgången av år 2022. Antalet uppkopplade laddpunkter utgör en viktig datapunkt för Bolagets återkommande intäkter, och ökningen innebär att ChargePanel fortsätter sekventiellt öka antalet uppkopplade laddpunkter.

  • Uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion

I samband med rapporten väljer vi att genomföra mindre justeringar i våra prognoser för helåret 2024 och 2025. ChargePanel har uppvisat en hög tillväxt under Q1-24, men vi väljer dock att betona vikten av att balansera investeringar med en hållbar kapitalförbrukning framgent. Följaktligen har vi uppdaterat vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.