ChargePanel Q1-23


Accelererar tillväxten under år 2023

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har inlett år 2023 med hög fart genom att ha knutit betydande kunder såsom Blue Planet EV och EVPoint LTD, samt utökat samarbetet med Assemblin genom att tillstå tjänster till Securitas. Det utökade samarbetet med Assemblin påvisar ChargePanels förmåga att växa med befintliga kunder, och med befintlig kundportfölj, strategiska samarbetspartners och fortsatt kundanskaffning står Bolaget redo för fortsatt geografisk expansion och tillväxt. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 13,1 MSEK under helåret 2023, baserat på en EV/S-multipel om 10,5x motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,8 kr (8,0) i ett Base scenario.

  • Substantiell tillväxt under fösta kvartalet

ChargePanels uppvisar en substantiell tillväxt under Q1-23 där Bolaget dels uppvisar en tillväxt i intäktsföring med en tillväxt om 201 % Y-Y, dels antalet uppkopplade laddpunkter, vilket utgör en viktig komponent i ChargePanels återkommande intäkter, och likväl antalet nya kunder och samarbeten. Under Q1-23 uppgick ChargePanels nettoomsättning till 2,0 MSEK (0,7) och vid jämförelse mot föregående kvartal växte intäkterna med 31 %, trots att intäktsökning i absoluta tal är på relativt låga nivåer, uppvisar Bolaget en betydande tillväxt både Y-Y och Q-Q. Antalet uppkopplade laddpunkter växte med 37 % Q-Q och överstiger vid kvartalets utgång 5000 stycken, vilket motsvarar en tillväxt om ca 288 % Y-Y. Bolaget har även under Q1-23 tecknat ett samarbete med Easypark, en ny kund i Malta (EVPoint) och efter kvartalets utgång även tecknat den första kunden och återförsäljaren i USA (Blue Planet).

  • Resultatförbättring om 33 % Q-Q

Under årets första kvartal uppgick EBIT-resultatet till -3,2 MSEK (3,2), vilket utgör en marginell försämring mot samma period föregående år. Vid jämförelse mot föregående kvartal förbättras EBIT-marginalen med 33 %, vilken uppgick till 4,5 MSEK. Därtill ska det tilläggas att ChargePanel resultatförbättring inte skett i bekostnad av tillväxt mot jämförelsebara perioder. Sett till Bolagets totala rörelsekostnader (inkl. COGS) uppgick dessa till 5,3 MSEK, vilket kan jämföras med 6,5 MSEK föregående kvartal. Dock ska det tilläggas att bruttomarginal försämras från 41 % under Q4-22 till 27 % Q1-23. Exklusive COGS minskar de totala rörelsekostnaderna med 1,3 MSEK Q-Q, vilket är ett första resultat avseende ChargePanels organisationsförändringar.

  • Förlängd prognosperiod till år 2025

Analyst Group har förlängt prognosperioden till 2025, nettoomsättning estimeras uppgå till 48,6 MSEK år 2025, drivet av att ChargePanel fortsätter knyta till sig nya kunder, i synnerhet ESMP- och CPO-bolag, i kombination med att Bolaget skalar upp Bolagets återkommande intäkter i takt med att ChargePanels befintliga kunder expanderar. Med bakgrund till den starka inledningen av 2023 och en nettoomsättning i linje med våra förväntningar, väljer Analyst Group att bibehålla våra prognoser för år 2023 och 2024.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.