ChargePanel


Accelererar mot hållbar tillväxt

ChargePanel är ett GreenTech-företag som erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddinfrastruktur för eldrivna fordon (EV). Bolagets ledande B2B-lösning inom e-Mobility har under året kompletterats med tilläggstjänsterna Fleet Management och e-Roaming. Med befintlig kundportfölj och fortsatt kundanskaffning står Bolaget redo för fortsatt geografisk expansion. ChargePanel estimeras nå en nettoomsättning om 15,1 MSEK under helåret 2023 och baserat på en EV/S-multipel om 10,5x, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 9,5 kr i ett Base scenario.

  • Produktportföljen växer – bäddar för långsiktig tillväxt

ChargePanel har hittills under år 2022 ingått sju kommersiella avtal med Enterprise-kunder, vilket innebär att kundstocken har expanderats till 15 företag per dagens dato. Genom ChargePanels skalbara SaaS-lösning tillåts Bolaget växa tillsammans med sina kunder, där flertalet kunder dessutom ämnar expandera geografiskt. ChargePanel är via sina kunder positionerat mot den strukturella och långsiktiga tillväxten i marknaden och kan dessutom undvika exponering mot den mer volatila B2C-marknaden, som exempelvis konsumenternas val av laddningsoperatör.

  • GreenTech som bidrar till en hållbar framtid

ChargePanel är verksamma inom e-Mobility där Bolaget förenklar, förbättrar och ökar ladd-infrastrukturen för elfordon via sina kunder. Marknaden drivs av en tydlig och stark omställning inom fordons-industrin där omställningen går ifrån fossildrivna fordon till fossilfri drivkraft. Globala biltillverkare ställer om i ökad utsträckning till elfordon, på bekostnad av fossildrivna fordon, vilket följaktligen ställer krav på infrastrukturen för elbilsladdning. Majoriteten av länderna idag når inte upp till en tillräcklig ladd-infrastruktur. Antalet laddpunkter estimeras globalt öka från ca 2,4 miljoner stycken år 2022 till 14,6 miljoner år 2027, motsvarande en CAGR om 44,1 %.

  • Återkommande intäkter ger finansiell stabilitet

Bolaget har under 2022 ökat de månatliga åter-kommande intäkter från ca 70 tSEK i januari 2022 till ca 200 tSEK i juli 2022, motsvarande en ökning om 186 %. Ökningen härleds till att Bolagets befintliga kunder successivt ansluter laddpunkter och ökar antalet använda tjänster hos ChargePanel. Idag utgör intäkter från onboarding en majoritet av de totala intäkterna. Bolagets återkommande intäkter estimeras utgöra en större andel av försäljningen framgent, vilket bäddar för stabilare intjäning och en stärkt finansiell styrka. Parallellt medför intäktsmodellen en hög skalbarhet, där Bolaget kan växa med sina kunder utan att öka sina kostnader.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.