Cardeon


Kurspress bjuder in till attraktiv Risk-Reward

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag som investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och life science. Genom att investera i bolag i ett tidigt skede, med förutsättningar för att förändra den globala marknaden inom målbolagens område, möjliggörs för Cardeon en stor uppsida genom värdetillväxt i portföljbolagen. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett NAV om 109 MSEK och efter tillägg av en konservativt antagen substansrabatt om 37,5 % för Cardeon som helhet har ett justerat NAV om cirka 68 MSEK härletts, vilket motsvarar ett värde om 0,07 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Utdelning av TEQCool aktualiserar verkligt värde

Cardeon har som avsikt att genomföra en utdelning om cirka 107 miljoner aktier i dotterbolaget TEQCool, motsvarande cirka 46 % av Cardeons innehav i TEQCool. Det bokförda värdet för aktierna som avses att delas ut uppgår till cirka 17,8 MSEK, vilket följaktligen motsvarar en utdelning om cirka 0,03 kr per aktie i Cardeon, vilket kan sättas i relation till Cardeons Market Cap om cirka 11 MSEK eller 0,017 kr per aktie. Analyst Group anser att utdelning aktualiserar värdet i Cardeons onoterade portfölj och belyser diskrepansen mot marknadens värdering.

  • Potentiella värdedrivare i den noterade portföljen

Flera av Cardeons noterade portföljbolag står inför potentiella värdedrivare, där flertalet portföljbolag under den senaste tiden uppnått betydande milstolpar avseende regulatoriska godkännande och marknadslanseringar. Bland annat, förväntas portföljbolaget Lumito få produkten Scizys CE-märkt under Q2-24. Samtidigt har Neola Medical uppnått framgångsrika resultat avseende portföljbolagets användbarhetsstudie, där resultaten kommer att användas som en del av kommande FDA-ansökan för marknadsgodkännande i USA.

  • Investeringsstrategi med hög uppsida

Cardeon investeringsstrategi bygger på att investera i ett tidigt stadie och stötta utvecklingsbolag genom erfarenhet och expertis inom medicinteknik och life science. Gemensamt för målbolagen är att bolagen bedöms ha potential att förändra den globala marknaden inom verksamt område, vilket möjliggör en hög värdetillväxt.

  • Attraktiv värdering sett till substansvärde

Cardeon innehar totalt elva portföljbolag, varav värdet av den noterade portfölj uppgår till cirka 19 MSEK, vilket utgör cirka 17 % av Cardeons substansvärde. Värdet av den onoterade portföljen uppgår idag till cirka 86 MSEK och utgör 79 % av substansvärdet. Givet ett totalt verkligt värde av Cardeons portfölj om cirka 105 MSEK och en estimerad nettokassa om 4,0 MSEK, motiveras ett substansvärde om ca 109 MSEK. I relation till Cardeons Market Cap om 11 MSEK, uppgår Cardeons substansrabatt till 90 %, vilket bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet till en god Risk-Reward.

6

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.