Carbiotix Q4-23


Redo att kommersialisera

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller Bolaget”) har under inledningen av år 2024 erhållit GRAS SA-godkännande för CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens i USA, erhållit en emissionslikvid om 14,2 MSEK som stärker kassan och lanserat en ny upcyclingtjänst i form av NutraCycle. Bolaget står nu redo att bli ett kommersiellt bolag där ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter estimeras stärka omsättningen avseende Carbi-AXOS framgent, samtidigt som LinkGut förväntas fortsätta skalas upp. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 37 MSEK för helåret 2026, en applicerad P/S-multipel om 3,5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 0,51 kr (0,64) i ett Base scenario.

  • Erhållit GRAS SA-godkännande för CarbiAXOS

Under inledningen av Q1-24 erhöll Carbiotix GRAS SA-godkännande för CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens i USA. Godkännandet möjliggör att Carbiotix nu kan gå mot att bli ett kommersiellt bolag med ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Bolaget har tidigare utfört pre salesaktiviteter för att underlätta uppskalningen även om långa ledtider väntas påverka den initiala uppskalningen.

  • Lanserar NutraCycle – ny upcycling-tjänst

Carbiotix meddelade under Q1-24 att Bolaget har lanserat NutraCycle, en upcycling-tjänst som adresserar livsmedels- och dryckesproducenter för återvinning av sidoprodukter. Återvinningen avser produkter som vanligtvis betraktas som avfall vilka omvandlas till ett högvärdigt foder, livsmedel, kosttillskott och kosmetiska ingredienser. Genom tjänsten väntas Carbiotix erhålla royaltyintäkter och tjänsten antas innebära små finansiella risker för Bolaget då det är producenterna som står för investeringskostnaderna.

  • Företrädesemissionen tecknades till 76 %

I januari år 2024 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,2 MSEK i bruttolikvid. Givet den redovisade kassan om 2,7 MSEK vid utgången av Q4-23, avdrag för emissionskostnader och återbetalning av brygglån om 3 MSEK estimeras kassan ha uppgått till 10,8 MSEK vid utgången av Q4-23, inklusive nettolikviden. Givet en antagen burn rate om -1 MSEK per månad antas Carbiotix vara finansierade till oktober år 2024, allt annat lika. Däremot kan teckningsoptioner av serie TO 3 komma att stärka kassan under juni år 2024.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med ett marknadsgodkännande för CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens i USA och som kosmetisk ingrediens i USA och Europa på plats är Carbiotix nu redo att bli ett kommersiellt bolag med ökat fokus på försäljning. Däremot kom godkännandet något senare än estimerat och långa ledtider ska inte underskattas, varför vi har uppdaterat våra estimat. Detta medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.