Carbiotix Q3-23


Står inför ett genombrottsår

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller Bolaget”) har under Q4-23 erhållit Bolagets första marknadsgodkännande för CarbiAXOS avseende kosmetiska tillämpningar och väntas snart erhålla GRAS SA-godkännande för CarbiAXOS som kosttillskottsingrediens. Således anser Analyst Group att Carbiotix står inför ett genombrottsår 2024. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 34 MSEK för helåret 2025, en applicerad P/S-multipel om 5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 0,64 kr (4,3) i ett Base scenario. Nedrevideringen är till följd av ett ökat antal aktier med hänsyn till nuvarande företrädesemission. I termer av börsvärde höjer vi vårt motiverade nuvärde från 90 MSEK till 132 MSEK till följd av en förbättrad finansiell ställning.

  • Erhållit marknadsgodkännande för CarbiAXOS

Under Q4-23 erhöll Carbiotix regulatoriskt godkännande för CarbiAXOS som kosmetisk ingrediens i USA och Europa. Vi väntade oss detta godkännande under Q1-24, varför Carbiotix nu kan påbörja produktutveckling och försäljningsaktiviteter tidigare än väntat. Marknaden för kosmetiska prebiotiska ingredienser uppskattas utgöra ca 10 % av Carbiotix totala adresserbara marknad, vilken värderades till 6,1 mdUSD. Således anses inte CarbiAXOS som kosmetisk ingrediens inneha den största potentialen för fibret men är likväl ett extra intäktsben som möjliggjorts efter feedbacken från GRAS SA-processen.

  • Nytt kundsegment bidrog till ökad omsättning

Omsättningen under Q3-23 uppgick till 0,8 MSEK (0,0), till följd av en stark tillväxt av LinkGut-kunder samt beställningar från återkommande kunder. En av de tre nya kunderna som adderades under kvartalet bedriver klinisk forskning, vilket är ett nytt kundsegment för Carbiotix, vilket medför att Bolaget kan öka antalet adresserbara kunder för LinkGut framgent.

  • Produktionsuppgradering medförde högre kostnader

De totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,9 MSEK (-3,1). Ökningen antas främst vara hänförlig till att Carbiotix har investerat i en uppgradering på produktionsanläggningen i Bjuv. Efter att uppgraderingen är slutförd, vilket förväntas under Q1-24, väntas Carbiotix kunna självständigt producera CarbiAXOS i anläggningen, vilket vi ser som strate-giskt viktigt för att kunna producera högkvalitativa produkter.

  • Fyller på kassan genom företrädesemission

Carbiotix meddelade den 7:e december år 2023 att Bolaget avser genomföra en företrädesemission om 18,7 MSEK. Nettolikviden avses användas för att slutföra GRAS SA-processen för CarbiAXOS och därefter accelerera försäljningen. Den senaste svaga kursutvecklingen i aktien, i kombination med nuvarande klimat för kapitalanskaffningar, medför en större utspädning om 90 % för befintliga aktieägare och medför således även ett uppdaterat värderingsintervall. Däremot anser vi att pre money-värderingen om 2,1 MSEK innebär att emissionen inbjuder till ett attraktivt investeringstillfälle.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.