Carbiotix Q3-22


Pre sales har börjat

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) har uppnått flera milstolpar under 2022 och i närtid väntar vi på GRAS SA-godkännandet, en avgörande hörnsten inför den kommande tillväxtfasen. Under tiden har Bolaget inlett Pre sales-aktiviteter, vilket, givet ett marknadsgodkännande, kan resultera i en snabbare försäljningsstart. Rådande finansiella marknader är fortsatt turbulenta och Carbiotix har gjort smarta anpassningar, vilket bl.a. resulterat i en lägre kostnadskostym. I denna analysuppdatering lämnar vi vårt Base scenario oförändrat och upprepar ett potentiellt nuvärde per aktie om 13,2 (13,2) kr.

  • Minskade rörelsekostnader och en stabil kassa

I en tid av krig, inflation och skenande energipriser har Carbiotix under Q3-22 verkat med en god kostnadskontroll där rörelsekostnaderna totalt uppgick till 3,1 MSEK, att jämföra med 4,1 MSEK under föregående kvartal (Q2-22). I kombination med ett dessutom förbättrat rörelsekapital kunde Bolaget uppvisa en låg burn rate. Utifrån 10,4 MSEK i utgående kassa per den sista september och en antagen kapitalförbrukning om -1,0 MSEK/månad framgent, skulle Carbiotix vara finansierade tills sommaren 2023, allt annat lika. Det ska dock nämnas att Bolaget kan komma att tillföras som högst 32 MSEK via TO1, där teckningsperioden är under juni/juli 2023.

  • Pågående dialog med aktör i USA

Rådande världsläge kräver också att expansionsstrategier anpassas, för att t.ex. kunna möta det framtida produktionsbehovet av CarbiAXOS. Carbiotix håller därför just nu på att utvärdera ett samarbete med en kontraktstillverkare i USA, där ett samarbete skulle kunna resultera i en effektiv kapacitetsutbyggnad för Carbiotix, såväl som potentiella JV-möjligheter och komplettering av den egna kapacitetsutbyggnaden i form av reserv- och buffertlager.

  • Skalar upp Pre sales-aktiviteter

I väntan på GRAS SA-godkännande, vilket vi, baserat på Bolagets kommunikation, räknar med ligger i närtid, har Carbiotix börjat skala upp sina Pre sales-aktiviteter för CarbiAXOS. Det gör att Bolaget kan upprätthålla ett försäljningsmässigt momentum i väntan på godkännandet, vilket gör att när detta väl erhålls kan försäljningen komma att ta fart snabbare. Carbiotix arbetar även parallellt med att utveckla fler CarbiAXOS-produkter från nya substrat, vilket kan resultera i fler intäktsströmmar vid lansering.

  • En mindre justering i värderingsintervallet

Vi anser att Carbiotix operativt utvecklas enligt förväntan varför vi därmed håller fast vid våra finansiella prognoser för 2023-2025, samt det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i vårt Base- och Bull scenario. Dock, med hänsyn till det rådande marknadsläget, har vi antagit en något konservativare målmultipel i ett Bear scenario, vilket påverkar det härledda värdet per aktie. I denna analys framgår vårt uppdaterade värderingsintervall.